Nacházíte se zde: Úvod » Projekt S.U.P.R.

Projekt S.U.P.R.

Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče

Číslo projektu: NF-CZ11-PDP-1-002-2014

 

O projektu:

Hlavním cílem projektu SUPR je vyhodnocení stávající péče a vytvoření nového jednotného systému rehabilitace v lůžkových psychiatrických zařízeních se zaměřením zejména na následnou psychiatrickou péči u nemocných s vážným duševním onemocněním.

Dalšími cíli projektu je jak zvýšení prevence psychotických onemocnění v populaci pomocí edukačních brožur a webové stránky, tak i dosažení lepší informovanosti o této nemoci u laické i odborné nepsychiatrické veřejnosti.

 

Projektu se aktivně účastní 13 psychiatrických nemocnic a léčeben:

 • PN Bohnice
 • Psychiatrická klinika VFN UK v Praze
 • PN Kosmonosy
 • PN Horní Beřkovice
 • PN v Dobřanech
 • PL Petrohrad
 • PN Jihlava
 • PN Havlíčkův Brod
 • PN Brno
 • PN v Kroměříži
 • PN v Opavě
 • PL Šternberk
 • PN Marianny Oranžské Bílá Voda

 

Jedním z hlavních výstupů projektu je sestavení metodiky nově vytvořeného systému ucelené psychiatrické péče a následná studie této nové metodiky ověřená na 150 pacientech.

 

Dalšími výstupy jsou: proškolení odborných pracovníků (lékařů, psychologů a zdravotních sester) v dané metodice, proškolení preventivních pracovníků, nákup HW a SW podpory a know how.

V rámci preventivních aktivit je výstupem také vytvoření webové stránky informující nejen o projektu, ale také o psychiatrické rehabilitaci a novém systému péče, dále pak vydání 4 brožur pro rodiny, pediatry a praktické lékaře, pedagogické pracovníky a zdravotnický personál.

Součástí řešení projektu je rovněž zapojení partnera z Norského království. V průběhu projektu budou organizovány tři pracovní cesty expertů partnera do České republiky a tři pracovní cesty českých odborníků do Norska (Osla), a to za účelem výměny zkušeností a získání know-how a poskytování rehabilitační péče orientované na úzdravu.

Jsou plánována 3 pracovní setkání (konference) pro všechny účastníky projektu a na jeho závěr 1 velká závěrečná konference s představením nové metodiky.

S přihlédnutím k tomu, že do projektu je zapojeno 13 psychiatrických nemocnic a léčeben, tak je velká pozornost věnována vzájemné komunikaci. Proto bylo zakoupeno jednak do všech center telekonferenční zařízení, ale také projektový SW, přes který probíhá veškerá komunikace a plánování daných aktivit. V průběhu realizace projektu jsou také plánována 4 pracovní setkání/konference/ všech členů týmu.


 

Projekt S.U.P.R. Systém ucelené psychiatrické rehabilitace

SUPR je síťový projekt, do kterého jsou zapojeny všechny velké psychiatrické nemocnice (bývalé léčebny) alespoň jedním svým oddělením, na projektu se podílí téměř šedesát osob. Většina lůžkového fondu psychiatrické péče v ČR je lokalizována psychiatrických nemocnicích, kdy značnou část tohoto fondu představují lůžka tzv. následné, tedy rehabilitační péče. Cílem projektu je úprava poskytování služeb, aby byly v souladu s  principy recovery-úzdravy či zotavení, který je dominujícím principem poskytování péče závažně duševně nemocným ve vyspělých zemích.  

Nejpoužívanější definice úzdravy je „hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci.“ (Anthony, 1993). „Úzdrava je stav, kdy má nemocný pouze běžné, každodenní starosti“ (neznámý autor). Ustupuje se tedy od poskytování péče v rámci medicínského modelu, kde převažuje zaměření na nemoc, deficit, diagnózu, deskriptivní psychopatologii. Péče je poskytována profesionály s expertní znalostí farmakoterapie a důraz je kladen na poskytování podpory a spolupráce nemocných. Přístup zaměřený na úzdravu vyvěrá z naděje, že je možné žít kvalitní život i přes fakt duševního (či jiného) onemocnění, do značné míry je řízen samotným nemocným, je striktně individualizovaný, ukazuje respekt k nemocnému a posiluje jeho vlastní odpovědnost. V procesu úzdravy se posilují vztahy, sociální vazby daného nemocného a jeho začlenění do komunity.

Jde o proces holistický, nelineární, respektující individuální rychlost postupu úzdravy a vliv životních okolností. Důležitým aspektem je to, že je podporován rodinou, přáteli a osobami se zkušeností duševního onemocnění (peer support), v neposlední řadě pracuje s traumatem a je uplatnitelný nezávisle na věku, onemocnění. Proces úzdravy probíhá v určitých fázích, které je nutné respektovat: ve fázi stabilizační je cílem získání kontroly nad projevy onemocnění po překonání krize, ve fázi reorientační pak je nutné zpracování prožité zkušenosti a hledání nové perspektivy, znovuzískání pocitu identity a hledání smyslu a ve fázi reintegrační pak dochází k postupnému zotavení ve funkčních rolích, posílení silných stránek a začlenění do běžného života v co nejvyšší míře.

 

Proces úzdravy

STABILIZACE RE ORIENTACE RE INTEGRACE
zaostřeno na:
ovládnutí symptomů a snížení utrpení
zaostřeno na:
zkoumání důsledků nemoci pro blízkou budoucnost
zaostřeno na:
obnova smysluplných vztahů
a sociálních rolí

podpora péče o duševní zdraví:

 • farmakoterapie
 • lékový management
 • nabídka bezpečí
 • osobní péče

podpora péče o duševní zdraví:

 • poradenství
 • psychoedukace
 • učení zvládat symptomy
 • hovory o důsledcích nemoci
 • pomoc při plánování budoucnosti

podpora péče o duševní zdraví:

 • pomoc vrátit se k všednímu životu
 • nácvik dovedností
 • zvýšení sebevědomí
 • hpracovní reintegrace
 • podpora rodině

 

Aktuálně dochází k systémovým změnám v oblasti realizací Strategie reformy psychiatrické péče. Je faktem, někteří nemocní však nejsou schopni ani v podmínkách plně rozvinutého komunitního systému (Velká Británie, Nizozemí) po ukončení akutní léčby těchto služeb využít a je nutné jim poskytovat další péči v lůžkových zařízeních. Požadavky na rehabilitační oddělení jsou následující: oddělení je „na půl cesty“ mezi akutními lůžky a nějakým typem komunitní péče, v průběhu pobytu je zahájeno hodnocení individuálních potřeb klientů včetně jejich přání a potřeb a vypracování strategie k naplnění těchto potřeb, je navázána spolupráce s komunitními službami, terapie (servis) vede k posílení žádoucích dovedností vedoucích k samostatnosti, jsou identifikovány oblasti s nutností podpory a tato podpora je zajišťována. Oddělení jako taková by měla u nemocných podporovat sebedůvěru, optimismus do budoucnosti a posilovat jejich odvahu. Samozřejmostí je individualizovaný rehabilitační plán.

Projekt si klade za cíl sestavení a implementaci jednotné rehabilitační metodiky na těchto následných odděleních, tak aby docházelo k funkčnějšímu propojování s péčí mimo nemocnice, např. s Centry duševního zdraví. Bylo provedeno vstupní hodnocení a průběžné hodnocení po roce trvání projektu u zapojených oddělení ve všech nemocnicích (v PNB jsou zapojena oddělení 13,15, 30 a KTC), kdy bylo zjištěno, že následná oddělení jsou výrazně heterogenní, obsazená personálem s různou erudicí a stupněm vzdělání, většina z nich však poskytuje bohatý psychoterapeutický program. Nástoj QUIRC ukazuje výrazný posun u některých odděleních. Určitým nedostatkem je, že oddělení nejsou supervidována a setkávání s extramurálními poskytovateli není obvyklé. Nejsou též rutinně sestavovány individuální rehabilitační plány. Na základě analýzy byla jako vhodná rehabilitační metodika zvolena CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation), což je univerzální rehabilitační metoda, použitelná v širokém spektru různých zařízení a služeb – uplatní se v komunitních službách i v lůžkových zařízeních, která mají ambici pracovat systematicky s pacienty na dosahování jejich cílů. Snaží se o využití a propojení funkčních prvků z jiných rehabilitačních škol – především z Bostonské školy, KBT školy RP. Libermana i Strength modelem. Jedná se o inovativní metodu, která se stále rozvíjí. Více na thecareeurope.com.

 

Fáze rehabilitačního procesu

V rámci aktivit projektu je pro komunikaci mezi nemocnicemi používán telekonferenční systém, postup je sledován pomocí projektového softwaru. Doposud proběhly 3 projektové konference, další je plánována na listopad 2016. V rámci řešení projektu je v HIS HIPPO vybudován samostatný oddíl, Terapeutický plán. Jeho základní součásti jsou: Terapeutická zakázka, Akutní terapeutický plán, Plán psychosociální rehabilitace a Krizový plán. Personál zapojených oddělení je proškolen v mapování potřeb nemocných, aktuálně probíhá výcvik ve zvolené metodice, cílem je mít dva lektory CARe v každé nemocnici (8 pro PN Bohnice). Spektrum terapeutických aktivit je doplněno možnost nácviku kognitivních funkcí, každé oddělení je vybaveno počítačovým kioskem s možností tohoto nácviku; kiosek také poskytne přístup k internetu pro nemocné na oddělení a podpoří tak další možnosti resocializace. V rámci aktivit projektu probíhá překlad knihy autorů Wilken a Van Hollander, věnované CARe metodice a knihy Larryho Davidsona věnované problematice úzdravy. V rámci projektu je navázána spolupráce s Oslo university, resp. s terénním týmem, který spadá pod tamní psychiatrickou kliniku. Doposud byly uskutečněny 4 pracovní cesty, které byly oboustranně přínosné.

Od ledna 2016 probíhá pilotní zavádění rehabilitační metodiky na zapojených odděleních, bude prováděna studie ověřující účinnost a použitelnost v našich podmínkách. Cílem studie je i zmapování zdravotních a socioekonomických charakteristik nemocných zde hospitalizovaných a změřit ekonomickou náročnost poskytované péče. Větší propojování s poskytovateli mimo daná zařízení bude probíhá pomocí seminářů, informačních letáků a webových stránek projektu.

 

 

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (38.5 + 25.8) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru