Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PL Šternberk

Psychiatrická léčebna Šternberk

Základní informace

Psychiatrická léčebna Šternberk vznikla jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí MZ ČR č.j.OP-054-25.11.90 ze dne 25.11.1990 a byla delimitována z FN Olomouc ke dni 25.11.1990. Od svého vzniku byla Psychiatrická léčebna Šternberk státní rozpočtovou organizací a od 1.1.1991 má formu příspěvkové organizace. Psychiatrická léčebna Šternberk vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Sídlo Psychiatrické léčebny je ve Šternberku, Olomoucká ulice 1848/173. Zřizovatelem Psychiatrické léčebny je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Posláním Psychiatrické léčebny je poskytování zdravotní péče osobám stiženým duševními poruchami, u nichž je třeba specializované péče ústavní i ambulantní.

 

V rámci své hlavní činnosti Psychiatrická léčebna vykonává:

 • ve svém spádovém území poskytuje psychiatrickou péči v souladu s koncepcí oboru psychiatrie na úrovni současných vědeckých poznatků a k tomu vytváří potřebné podmínky,
 • vykonává ochranné léčení uložené soudem,
 • zabezpečuje pro hospitalizované osoby zdravotní služby v ostatních medicínských oborech,
 • preventivní péči včetně služeb laboratoře, lékárny a odborných ambulantních služeb,
 • provádí ve svém spádovém území zdravotně výchovnou činnost jako běžnou součást léčebně preventivní péče,
 • podílí se na předmaturitní přípravě studentů SZŠ a pregraduální praktické výuce studentů FF UP,
 • při plnění výše uvedených úkolů zajišťují provozní složky léčebny služby k zabezpečení provozu a komplexní péče o pacienty.

 

Léčebná péče:

 • na obou odděleních primariátu je klientům poskytována komplexní psychiatrická péče (diagnostická, terapeutická, preventivní),
 • psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků,
 • druhou významnou součástí péče je práce psychoterapeutická. Na odděleních je nabízena individuální i skupinová psychoterapie, a je prováděna klinickým psychologem a lékaři (terapeuty). Individuální psychoterapie vychází převážně z potřeb klienta. Terapeuta je možné požádat o pomoc při řešení  pracovních a vztahových problémů, psychických či psychosomatických potíží, je nabízeno párové a manželské poradenství, programy zaměřené na práci s úzkostí, strachem, zvládáním zátěže. Na odděleních je prováděna i krizová intervence (zejména u klientů se sebevražednými tendencemi). Skupinová psychoterapie se uskutečňuje v terapeutické skupině, klienti mají možnost porovnat své zážitky s ostatními, získat zpětnou vazbu od ostatních členů skupiny a následně dospět ke korekci svého chování a prožívání,
 • léčebna nabízí klientům možnost účastnit se různých výletů a poznávacích akcí, k dispozici je i čajovna, kinosál a tělocvična. V rámci rozšíření aktivit klientů na oddělení je možné se účastnit léčebné tělesné výchovy pod vedením tělovýchovného terapeuta či terapie tancem. Mimo oddělení nabízí léčebna cílenou činností terapii, taneční terapii a léčebnou tělesnou výchovu. Dále nabízíme možnost zajištění duchovních potřeb pacientů - docházení kaplana na oddělení, možnost návštěvy kaple, pravidelné bohoslužby,
 • na odděleních jsou možné návštěvy rodinných příslušníků, dle stavu jsou klientům umožňovány individuální vycházky mimo areál a propustky mimo areál do domácího prostředí k ověření schopnosti fungovat v ambulantním prostředí,
 • na odděleních jsou klientům k dispozici režimové sestry. Klienti s režimem uzavřeného oddělení mají tak např. možnost se s režimovou sestrou zúčastnit vycházek po areálu PL, nakoupení drobných věcí atd.,
 • o zdravotním stavu klientů podávají informace se souhlasem klienta primář oddělení a ošetřující lékař.

 

Charakter oddělení:

Uzavřené mužské psychiatrické oddělení. Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18-65 let Spektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s těžkým psychotickým onemocněním (schizofrenního typu), neklidní klienti s mánií, mentální retardací, s poúrazovým postižením mozku, klienti se sebevražednými tendencemi i neklidnými až agresivními stavy v rámci detoxifikace při závislostech na alkoholu a psychoaktivních látkách, na oddělení jsou přijímáni i klienti se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým.

Na obou odděleních primariátu je klientům poskytována komplexní psychiatrická péče (diagnostická, terapeutická, preventivní).

Psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků.

Personální obsazení oddělení, kde probíhá komplexní psychiatrická rehabilitace:

 • 1 lékař s atestací (úvazek 1,0),
 • 1 lékař bez atestace (úvazek 1,0),
 • 1 psycholog (úvazek 1,0),
 • 1 sociální pracovnice (úvazek 1,0),
 • 1 všeobecná sestra se specializací v psychiatrii (úvazek 1,0),
 • 7 všeobecných sester bez specializace(úvazek 1,0),
 • 1 režimový terapeut (1,0 úvazek),
 • 5 sanitářek (úvazek 1,0).

Externí spolupracovníci (činnostní terapie, pohybové aktivity apod.):

 • 3 ergoterapeut (1,0 úvazek),
 • fyzioterapeut,
 • nutriční terapeut,
 • taneční terapeut,
 • pohybový terapeut,
 • zahradní terapeut.

Vybraní pacienti do projektu S.U.P.R. se zúčastňují veškerých aktivit, které vedou k následné soběstačnosti v přirozených podmínkách mimo zdravotnické zařízení. Využíváme jak služeb naši léčebny (činnostní terapie, pohybové aktivity, sociální poradenství, vyprofilované přednášky zaměřené na problematiku duševních onemocnění apod.), tak i služeb neziskových převážně sociálních služeb (Mana, Charita, Kolumbus apod.). Dále zajišťujeme přednášky s úředníky ze státní správy (úřad práce, OSSZ apod.). Prohlubujeme svoji schopnost používat CAN a další dotazníky a pokračujeme v edukaci širšího terapeutického týmu. Všeobecně zaujímá rehabilitace důležité místo v současné komplexní terapii duševních poruch a to jak v časových stádiích péče o pacienty, tak i v období doléčování. Tato její část patří do tzv. rehabilitace léčebné (časná a dlouhodobá), která plně náleží do rezortu zdravotnictví. Další část – tzv. rehabilitace pracovní, je zaměřena na tlumení chorobných projevů duševních poruch a usiluje především o obnovu pracovních návyků a schopností. Při její realizaci se prolínají rezorty zdravotnictví a sociální. Totéž platí i o další části rehabilitace, tzv. rehabilitaci sociální, jejímž cílem je obnovení sociálních schopností pacientů s duševní poruchou. Snahou je spojit tyto sféry do jednoho fungujícího celku tak, aby co nejlépe zjednodušili život osobám s duševní poruchou v přirozeném prostředí mimo zdi psychiatrické nemocnice. 

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (5.5 + 14.6) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru