Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Nemocnice má dlouhou tradici v psychosociálním a komplexním přístupu k terapii. Dokladem toho je existence mnoha druhů činnostních terapii, oddělení Psychosociální rehabilitace 4 i nově zřízené Centrum duševního zdraví Praha 8. V areálu nemocnice sídlí několik neziskových organizací, nemocnice intenzivně spolupracuje s nadací Bona.

Jako v prvním lůžkovém zařízení jsou do týmů oddělení zapojovány osoby se zkušeností s vážným duševním onemocněním-peer terapeuti. Tyto stránky si nekladou za cíl poskytnout vyčerpávající pohled na psychosociálně rehabilitační aktivity v nemocnici, ale pouze dát příklad oddělení, zapojených do projektu SUPR. Na odděleních zapojených do projektu usilujeme o systémovou změnu pohledu na nemocné, kdy medicínský pohled, soustřeďující se na léčbu a korekci patologie nahrazuje pohled, který klade důraz na přání nemocných, podporu jejich zotavování, posilování jejich silných stránek.

Mnohem více než dříve se zajímáme o blízké osoby z okolí nemocných a hledáme způsoby jak znovunavázat průběhem onemocnění narušené vazby. Tato změna vyžaduje změnu fungování týmů oddělení, přehodnocování dosavadního přístupu a hledání a definování přístupu nového, což je cílem projektu.

 

Oddělení 15.

psychiatrická nemocnice bohnice

Diagnostické spektrum klientů: F2X, duální diagnozy, samost. F3X, F0X, F6X, okraj. F70X, ojediněle F4X a samostatně F1X. Část klientů je u nás v režimu ochranného léčení (amb. či ústavního).

Odkud přicházejí: Většina klientů přechází z následné péče I. Typu či akutního příjmového psychiatrického pavilonu. Spolupracujeme s pavilonem ochranných léčeb (osvědčení klientova fungování Ve volném režimu). Ojediněle přicházejí z centrálního příjmu (brzká rehospitalizace – soc. selhávání v běžném prostředí ev. via PK VFN) nebo překladem ze zdejšího interního oddělení.

 

Cíl rehabilitace:

 1. Zlepšení náhledu – jedna z podmínek dobré spolupráce v amb. podmínkách - oddálení relapsu
 2. Zlepšení či obnova základních dovedností potřebných pro život v nechráněném prostředí (zde fungujeme u některých klientů jako „mezičlánek“ akutní -následná péče – chráněné bydlení)
 3. Udržení aspoň stávající úrovně základních dovedností

 

Způsob práce:

Důraz je nadále kladen na individuální práci s klientem, která začíná již po jeho příchodu na odd.

Jak probíhá:

 1. Individuální plánování začíná hned po příchodu pacienta na oddělení. Po úvodním souhrnu dosavadního vývoje včetně dosažených změn , řešíme, co je ještě potřeba upravit, zlepšit/změnit, aby mohl přejít do ambulantní péče (v přirozeném nebo chráněném prostředí-CHB či DZR), kde pokračuje na svém osamostatnění, obnovení soc. vazeb, návrat k volnočasovým aktivitám (zaměstnání atd.).
 2. Mapování a naplňování potřeb: A / oblast zdravotního stavu - lékař a sestra + ergoterapeut. B / oblast bydlení, financí a práce zjišťuje a dále řeší s klientem sociální pracovnice.

Další spolupracující profese: psycholog (2x týdně 60 minut – skupinová terapie + potřebná diagnostika), fyzioterapeuté, terapeuté CPSS (poradny pro bydlení a práci, nácvikové skupiny, edukace) DS (skupinová terapie klientů s duální diagnozou a motivační skupiny). Somatický stav klienta řešíme ve spolupráci s internisty a neurology PNB, dle stavu ev. spec. konzilii ve spád. pracovišti somatické mediciny (Nemocnice Bulovka / FN Motol).

V současné době tvoří základ stálého týmu odd. lékař (2), tým SZP a NZP+ ergoterapeut (1) a 2x týdně dochází sociální pracovnice (1/2) – účastní se pravidelných primářských vizit (1x týdně) a 2x týdně komunit.

Externí spolupráce s Fokusem Praha o.p.s., CDZ Pro Prahu 8, Baobabem o.p.s., ESEThelp a Green doors (* v oblasti bydlení, práce, volnočasových aktivit + podpory v ambulantním doléčování).

 

Spolupráce s rodinou – individuální a v omezené míře (část pacientů již s blízkými kontakt neudržuje či nemá, nebo není zájem ze strany vlastní rodiny-vyčerpána péčí o blízkého/ stigma). Část klientů žije delší čas osaměle na ubytovnách, potýkají se s existenčními problémy a je pak pro ně obtížné obnovit nějaké z původních soc. vazeb (zde může hrát roli stud „selhal“ a stigmatizace.

 

Od podzimu 2015 do února 2016 zde působila jedna edukační sestra . Ve vyhrazeném dni měla za úkol individuální nácviky a edukace př.na téma zdravého životního stylu –výživa, pohyb apod. a úzce spolupracovala s oš. lékařem. Vzhledem ke zvýšenému počtu pacientů, kteří potřebovali její péči (i pro samotnou kvalitu nácviku/edukace), měly začít fungovat 2 eduk. sestry. Následně pak díky změnám v personálním obsazení eduk. sestra z odd. „vypadla“.

*Výhledově by měla začít fungovat i skupinová péče+práce se specif. modulem indiv. plánování, (prvky rehabilitačního programu CARE). Současně by se měla vrátit i zmíněná edukační sestra.

Podmínkou výše uvedeného vyvážený počet sester – počet klientů + stabilní složení týmu (sestry,ergoterapeut, psycholog, lékař(i), sociální pracovník) odd.

 

Aktivity probíhající v současné době na oddělení 15

 1. Terapeutická komunita: denně 9:00 - 9:15 hodin vyjma čtvrtku, kdy se koná primářská vizita s poradou týmu.
 2. Terapie s ergoterapeutkou pro klienty, kteří nejsou schopni každodenní docházky na aktivity mimo oddělení, rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku. Terapeutka se s nimi věnuje nácviku praktických dovedností, tréninku kognitivních funkcí, arteterapii a pohybovým aktivitám (formou vycházek či sport. hry v areálu). S částí klientů se snaží pracovat indiv. formou (dle jejich stavu akt). V jejím přístupu je j patrný důraz na jedinečnost osobnosti každého z nich, důležitou roli zde má podpora stávajících dovedností a schopností – jejich další rozvoj. Klienti velmi dobře reagují na verbální ocenění - jsou pak více motivováni k činnostem, kde se potýkají se svými „slabinami“.
 3. Centrální terapie – určena klientům ve volném režimu , jsou schopni každodenní docházky na terapie mimo oddělení. Mají možnost volby ze široké nabídky (košíky, keramika, textil.).
 4. Nově využíváme rozšířenou nabídku aktivit PEER klubu (rukodělná tvorba, literární /publicistická dílna, základy práce na počítači, basální psychoterapeutická podpora *psycholog, základy cizího jazyka (angličtina) aj. Někteří klienti dochází na program Klubu Bona (zde je možnost práce v zahradnictví, účast v hudebním klubu, relaxačního cvičení, naučit se základy počítačové grafiky, aj.).
 5. Dlouhodobě spolupracujeme s CPSS (pav. 4) – klienti zde absolvují skupinové nácviky (praktické dovednosti mj. vaření, komunikace *i v rámci cílené přípravy na CHB), nově jsou zapojováni edukačních skupin, které dosud probíhaly jen v rámci denního stacionáře PNB. Dále klienti využívají poradenské služby – ve zdejší pracovní poradně a poradně pro bydlení. Nově začala fungovat skupinová informační setkání na téma práce, dlouhodobě běží na téma bydlení (chráněné). Krátce zde fungovala i spolupráce s PEER terapeutem pav. 4 (formou individuálních konzultací).
 6. Pracovní rehabilitace: ve spolupráci s tréninkovou kavárnou organizace Green doors V. kolona a zdejší čajovnou 13. Komnata. V areálu PN využijí zájemci nabídku spolupráce se zahradnictvím (nově i v rámci Klubu Bona – mimo areál) nebo statkem.
 7. Spirituální péče: 1 x týdně 60 minut setkání skupiny klientů na oddělení vedená Mgr. Odrobiňákem.

 

Ad externí spolupráce:

o.p.s. Bona
klient dochází na indiv. pohovory, občas proběhne i společné setkání terapeuta pav. 4, CHB a oš. lékaře s klientem , pokud je nejistý, nedaří se jej motivovat v rámci indiv. pohovorů. Domlouváme se při nich na jeho zapojení do programu (seznámení s prostředím, klienty – zapojení do chodu tamní komunity).

o.p.s. Baobab
podporované bydlení - opět funguje indiv. domluva s klientem a ved. terapeutem. ESET help.

Fokus-Praha
dobře funguje spolupráce s Fokusem-Praha v oblasti podporovaného + komunitního bydlení, chráněného zaměstnání + volnočasových aktivit a case managmentu. Klient se účastní individuálních pohovorů, po domluvě s ním probíhaj společná setkání za účasti oš. lékaře na odd. (mapování potřeb a plán indiv. rehabilitace). V rámci opětovného začlenění klienta do běžného soc. prostředí je z naší strany snaha o přesun těžiště aktivit mimo PN (př. docházka klienta do některé z chráněných dílen Fokusu, podporujeme i účast na volnočasových aktivitách od Fokusu př. Dům Libuše) – nyní máme tuto krátkou zkušenost se dvěma klienty.


 

Oddělení 30.

psychiatrická nemocnice bohnice

Pavilon 30 je koedukované oddělení I. následné péče, určené pro muže a ženy od 18 do 65 let. Celkem je zde 40 pacientů. Jedná se o otevřené oddělení se zaměřením na psychosociální rehabilitaci a resocializaci. Přicházejí k nám pacienti po odeznění akutní fáze vážného duševního onemocnění.

Snažíme se o vytvoření přátelského, co nejvíce domácího prostředí. Vedeme pacienty k větší zodpovědnosti, samostatnosti a zapojujeme je i do chodu oddělení. Přebírají některé kompetence, kdy se podílí např. na vedení komunit, samosprávy, budíčku, organizují si pro sebe večerní programy...

Naše oddělení se zapojilo do programu SUPR (Systém ucelené psychiatrické rehabilitace).

Při péči o pacienta vycházíme z principu metodiky CARe („Comprehensive Approach to Rehabilitation“). Jedná se o komplexní přístup k rehabilitaci.

Reflektujeme současné trendy v psychiatrii. Společně s každým pacientem vytváříme individuální plán na základě zmapování jeho potřeb a stanovení jeho osobních cílů. Toto je zohledněno i v jeho rehabilitačním plánu. Každý pacient má svého ošetřujícího lékaře a s ním pravidelně řeší a doplňuje svůj plán léčby. Součástí plánu zotavení může být i pracovní rehabilitace, např. práce v čajovně, V. koloně nebo v mini prádelně.

Již za hospitalizace se hledají možnosti podpory v místě jeho plánovaného pobytu po propuštění. V tomto směru je využívána spolupráce např. s case managery jednotlivých občanských sdružení (např. FOKUS o.s., Baobab o.s., DPS Ondřejov.….), ale využíváme i zdrojů, které nabízí rodina a přirozené prostředí pacienta.

Na našem oddělení pracujeme týmově. Každý týden se koná primářská vizita, kde se schází celý tým a věnuje se individuálně jednotlivým pacientům. Řeší se zde možnosti další podpory pro dosažení jejich cílů a plánů, se zohledněním na současný zdravotní stav. Každý měsíc probíhá supervize s celým týmem.

Náš terapeutický tým tvoří: primář, vedoucí lékař, vrchní sestra, staniční sestra, sekundární lékaři, psycholog, zdravotně sociální pracovník, terapeut a tým registrovaných sester a ošetřovatelek. Intenzivně spolupracujeme s Centrem psychosociálních služeb na pavilonu 4 v PNB a s extramurálními službami v Praze i okolí.

V Centru psychosociálních služeb probíhá program přípravy na chráněné bydlení. Je zde poskytováno také poradenství v oblastech bydlení, práce, volného času aj. Probíhá zde i např. psychogymnastika, terapie hrou.

Na našem oddělení jsou dvě komunity.

První komunita čítá 32 pacientů, kteří jsou rozděleni do 5 psychoterapeutických skupin dle svých diagnóz a sociální problematiky. Každá skupina má svůj psychoterapeutický program, který je ještě pro jednotlivé členy skupiny individualizován. (Tzn. např. - pacient se zájmem o grafiku, může navštěvovat grafické centrum mimo areál PN Bohnice).

 

Denní program:

Od Do Program
07:00 07:15 budíček
07:15 07:50 ranní hygiena
07:50 08:15 snídaně
08:15 08:45 podání léků, ošetření
08:45 09:00 ranní protažení těla
09:00 09:30 ranní komunita
09:30 12:00 aktivity dle rozpisu, individuální pohovory (lékař, zdravotně-sociální pracovník, psycholog ...)
12:00 12:30 oběd, podání léků
12:30 13:00 osobní volno
13:00 15:00 odpolední aktivity dle rozpisu
15:00 18:00 osobní volno
18:00 18:30 večeře
18:30 19:45 osobní volno
19:45 20:00 večerní komunita
20:00 20:30 podání léků
20:30 22:00 osobní volno
22:00 07:00 noční klid

 

 

Možnosti aktivit, které zahrnuje program oddělení:

 • skupinová psychoterapie
 • edukace - skupinová i individuální, motivační skupina, možnost navázání na denní stacionář v PNB, do kterého lze docházet i po propuštění
 • program pro duální diagnózy, který zahrnuje edukaci, denní stacionář a doléčovací skupinu po propuštění
 • arteterapie - skupinová i individuální
 • muzikoterapie
 • trénink kognitivních funkcí na počítači – program Happy neuron
 • Centrální terapie - nabízí různé dílny (např. keramika, svíčky, dřevo, košíky, textilní, papírenská, šperkařská, sklářská aj.)
 • Socioterapeutická farma – nabízí hipoterapii, práci v zahradnictví…
 • Ateliér u Johanky • pohybové aktivity (nording walking, léčebný tělocvik aj.)
 • spirituální péče
 • možnost setkávání s peer terapeutem 1x týdně
 • příprava na chráněné bydlení ve spolupráci s Centrem psychosociálních služeb – nácviky sociálních dovedností, komunikace a cvičná kuchyňka
 • ve spolupráci s projektem SPOLU je možný - trénink kognitivních funkcí, sportovní aktivity, dramatický, literární a taneční kroužek
 • nově je zařazen program zdravého životního stylu

 

V době osobního volna si pacienti mohou vytvářet vlastní programy na oddělení, sledovat televizi, hrát společenské hry. Také se mohou účastnit nabídky programů v areálu PNB (např. promítání filmů, koncerty v Divadle za plotem v PNB a další), ale i mimo areál PNB.

Organizujeme rodinná setkání 1x měsíčně. Napomáhají ke vzájemnému sdílení a porozumění problematiky onemocnění. Setkání jsou přístupná pro hospitalizované pacienty, ale i pro již propuštěné, a jejich rodiny.

Druhá komunita je složena z 8 pacientů, kteří pobývají v tzv. tréninkových bytech. I u těchto pacientů je vytvářen individuální rehabilitační plán zaměřený na osamostatnění se a zkvalitnění jejich života po propuštění. Většina z nich odchází do chráněného bydlení, nebo se vrací zpět do domácího prostředí, někdy do ubytoven.

Spolupracujeme s organizacemi, které poskytují chráněná bydlení pro náš region (např. BONA o.p.s., FOKUS o.s., Baobab o.s., DPS Ondřejov, ESET HELP). Zároveň se u těchto pacientů zaměřujeme i na jejich sociální prostředí. Posilujeme jejich přirozené vztahy, ale zároveň vytváříme podporu cestou case managerů, kteří je doprovázejí i po propuštění.

V tréninkových bytech se pacienti postupně učí soběstačnosti, zodpovědnosti a zvládnutí běžných denních činnosti, aby získali návyky a sociální dovednosti potřebné pro samostatný život. Pobyt v tréninkovém bytě má pomoci ke zmírnění „skoku“ v přechodu z chráněných podmínek nemocnice do běžného života.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (3.0 + 0.4) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru