Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Brno

Psychiatrická nemocnice Brno

Základní informace o nemocnici

Psychiatrická nemocnice Brno je řízena Ministerstvem zdravotnictví ČR, které je rovněž jejím zřizovatelem. Finanční prostředky pro svoji činnost získává z úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven, zřizovatele, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, občanů a právnických osob, z jiných příspěvků, darů a vlastní činnosti. Psychiatrická nemocnice Brno sestává z 11 primariátů, celkový počet všech oddělení je 23. Poskytují se zde zdravotní služby v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína, dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické lékařství, pracovní lékařství a stomatologie, které nemocnice poskytuje ve formě:   

a) lůžkové péče (akutní standardní, akutní intenzivní, následné a dlouhodobé)
b) ambulantní péče (primární, specializované a stacionární).

 

Péče je poskytována nemocným dospělým, výjimečně dětem a mladistvým, se všemi druhy psychických poruch, včetně:

 • péče psychologa
 • zvýšené psychické péče
 • léčebně rehabilitací péče (psychiatrické rehabilitace, sociální terapie a ergoterapie)
 • léčby neurologických a interních nemocí
 • akupunktury
 • ošetřovatelské péče
 • lékárenské péče a klinicko-farmaceutické péče
 • léčby v denním stacionáři (st. 21)
 • ambulantní péče psychoterapeuta
 • ambulantní péče algeziologa
 • ambulantní péče protialkoholní a protitoxikomanické
 • zdravotní dopravní služby

Nemocnice vykonává ochranné léčení, poskytuje psychoterapii, konziliární služby a taktéž protialkoholní záchytnou stanici. K dalším činnostem organizace patří:

 • pobytové sociální služby,
 • zvláštní ambulantní péče,
 • vědecko-výzkumná činnost v oboru psychiatrie,
 • odborná praxe studentů středních a vyšších zdravotnických a sociálních škol, studentů vysokých škol a studentů postgraduálního studia v oblasti zdravotnictví,
 • činnost ekonomická, provozní, technická, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu jejího zřízení,
 • spolupráce s občanskými sdruženími, nestátními a neziskovými organizacemi
 • v oblasti péče o pacienty s psychickými poruchami,
 • kluby nemocných
 • odborná vědecká knihovna

 

Psychiatrická nemocnice Brno poskytuje znaleckou činnost v rozsahu oprávnění pro psychiatrii, gerontopsychiatrii, sexuologii, léčení alkoholismu a jiných toxikománií
a pro klinickou psychologii.

 

Všechna oddělení:

I. oddělení diagnosticko-terapeutické

st. 22 - diagnosticko-terapeutická a pro poskytování akutní péče včetně intenzivní psychiatrické péče; mužská stanice

st. 46 - určená k léčbě psychických poruch; mužská stanice

 

II. oddělení diagnosticko-terapeutické

st.  3 – diagnosticko-terapeutická; koedukovaná stanice

st.  7 – pro léčbu psychických poruch; mužská stanice

 

III. oddělení diagnosticko-terapeutické

st. 12 – diagnosticko-terapeutická a pro poskytování akutní péče; ženská stanice

st. 20 – diagnosticko-terapeutická; ženská stanice

 

IV. oddělení diagnosticko-terapeutické

st.   5 – psychoterapeutická; koedukovaná stanice

st. 13 – terapeuticko-rehabilitační; ženská stanice

st. 24 – Slavkov – detašovaná stanice pro léčbu psychických poruch, poskytování sociálních    služeb; koedukovaná stanice

 

VI. oddělení pro léčbu návykových nemocí

st.   4 – detoxifikační, protialkoholní , protitoxikomanická a pro léčbu psychických poruch; mužská stanice

st. 19 – protialkoholní, protitoxikomanická a patologické hráčství; koedukovaná stanice

 

VII. oddělení pro léčbu psychických poruch

st. 16 – pro léčbu psychických poruch; psychiatrická rehabilitace; ženská stanice

 

VIII. oddělení pro léčbu psychických poruch pozdního věku

st. 10 – pro léčbu psychických poruch pozdního věku; mužská stanice

st. 17 – pro léčbu psychických poruch pozdního věku; mužská stanice

 

IX. oddělení pro léčbu psychických poruch pozdního věku

st.   1 – pro léčbu psychických poruch pozdního věku; ženská stanice

st. 15 – pro léčbu psychických poruch pozdního věku; ženská stanice

 

X. oddělení psychiatricko-neurologické

st. 11 – psychiatrická pro léčbu nemocí interních a neurologických; koedukovaná stanice

 

XI. oddělení pro léčbu psychických poruch

st. 14 – pro léčbu psychických poruch; mužská stanice

st. 18 – pro léčbu psychických poruch a pro ochranné léčby; mužská stanice

st. 40 – pro léčbu psychických poruch a pro ochranné léčby; mužská stanice

 

XII. oddělení psychoterapeutické

st.   6 – psychoterapeutická; koedukovaná stanice

st. 23 – psychoterapeutická, psychosomatická, detoxifikační a pro léčbu psychických poruch; koedukovaná stanice

 

Oddělení zapojené do projektu SUPR:

 • ženské oddělení,
 • 34 lůžek,
 • 11 pokojů, z toho 1 jednolůžkový, ostatní po 2-5 lůžkách

 

Personální obsazení:

 • primářka oddělení
 • sekundární lékař
 • 1 psycholog na úvazek 0,56
 • ergoterapeutka
 • zdravotně-sociální pracovník
 • staniční sestra
 • 6,5 zdravotních sester (dvousměnný provoz, směny po 12-ti hodinách)
 • 1 NZP, 6 PZP

 

Oddělení číslo 16 je lůžková uzavřená stanice pro ženskou klientelu ve věku od 18 do 65 let. Je zaměřeno na léčbu komplikovaných pacientek s přetrvávající psychopatologií a na to navazující sociální problematikou, diagnostický okruh a doba hospitalizace nejsou dané. Oddělení se zaměřuje na komplexní léčbu duševně nemocných s chronickým průběhem těžkých psychických poruch. Na oddělení jsou přijímány klientky s diagnózou schizofrenie, schizoafektivní poruchou, syndromem závislosti na alkoholu, léčí se zde pacientky s afektivními poruchami, duálními diagnózami (schizofrenie + syndrom závislosti na návykové látce), dále poruchy osobnosti (nejčastěji emočně nestabilní osobnost) a mentální retardace. Oddělení se taktéž zaměřuje na resocializaci a psychiatrickou rehabilitaci a jsou zde přijímány rovněž pacientky se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým.

Stupeň postižení pacientkám často nedovoluje fungovat v prostředí bez významné podpory. Po propuštění mohou fungovat doma, pokud mají rodinné zázemí, ostatní mohou fungovat v zařízeních s různou formou podpory podle svého zdravotního stavu. Pacientky jsou nejčastěji propouštěny do ambulantní péče, dále na jiná oddělení stejného zařízení, do ÚSP, někdy do chráněného bydlení.

 

Klientkám je poskytována komplexní psychiatrická péče (diagnostická, terapeutická a preventivní). Psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků.

 

Nabízené formy a způsoby léčby na oddělení 16:

 • farmakoterapie
 • psychoterapie individuální (v indikovaných případech)
 • arteterapie
 • muzikoterapie
 • ergoterapie (v rámci areálu je k dispozici šicí dílna, výtvarná a knihařská dílna)
 • sociální poradenství a doprovody, návaznost do dalších soc. služeb, vyjednávání se službami následné péče v komunitě (komunitními službami)
 • kognitivní remediace
 • nácviky sociální dovedností
 • zprostředkovávání kontaktů se sociálními službami následné péče
 • kulturní aktivity (koncerty v rámci zařízení, výlety)
 • sportovní aktivity (pingpong, sportovní hry)
 • relaxace
 • program setkání s rodinami (edukace rodinných příslušníků o nemoci, následných službách, společné plánování další péče atd., nejedná se o rodinnou psychoterapii)

 

Pacientky jsou po přijetí zapojeny do běhu oddělení /viz domácí řád/, postupně jsou jim nabízeny aktivity mimo oddělení (dílny, vycházky do areálu i mimo areál). Podle potřeb jednotlivých pacientek probíhají další aktivity - individuální nácvik vaření ve skupině, nácvik nákupů a vyřizování na úřadech v doprovodu sociální sestry, příprava na propuštění - nácvik chystání si léků, edukace o udržovací terapii a ambulantní léčbě.

 

Spolupráce se sociálními službami:

Komunikaci mezi oddělením a pracovníky extramurální péče zajišťuje sociální pracovnice, která je v kontaktu s rodinami, sociálními odbory města nebo městskou částí, s opatrovníky, pečovatelskou službou, sociálními pracovníky sociálních zařízeních v regionu a podle potřeby i mimo něj. Staniční sestra je v kontaktu s rodinami a opatrovníky. Lékař je v kontaktu s rodinami, podle potřeby s praktickými lékaři, neziskovou organizací, zabývající se chráněným bydlením, volnočasovými aktivitami po propuštění pacientky, s podporou zaměstnávání.  Oddělení 16 spolupracuje se sdružením Práh, Vida centrum, Charita - Celzus, a Ovečka. S komunitními zařízeními Práh a Charita, pečujícím o dlouhodobě duševně nemocné, je velmi dobrá spolupráce.

 

Spolupráce s rodinami pacientů:

S rodinou pracuje především ošetřující lékař oddělení, sociální pracovník, příležitostně primářka. Se souhlasem pacientky jsou rodinní příslušníci zváni, s lékařem probírají jak informace o onemocnění pacientky a terapii, tak opatření po propuštění – do jakého prostředí bude pacientka propuštěna, vhodné aktivity a jak je zajistit, prevenci relapsu onemocnění.

Staniční sestra je v kontaktu s rodinami a opatrovníky, ostatní sestry hovoří s rodinami pacientů podle svých kompetencí denně v době návštěvních hodin, doplňují některé údaje u nově přijatých pacientů, hovoří s rodinami před propuštěním pacientky, ale kontakt s rodinami je u sester kontinuální. V rámci nemocnice funguje mnoho let také edukační program PRELAPS, určený jak pro pacienty, tak pro rodinné příslušníky. Ve spolupráci se také osvědčily všechny materiály, které srozumitelným způsobem vysvětlí, jak se nemoc projevuje, co může pro prevenci relapsu udělat pacient, jak má rodina ke svému nemocnému členovi přistupovat, jak jej podporovat. Za zmínku stojí brožura „Objevte cestu, jak jít dál“ a různé brožury prof. Praška a kol.

 

Zapojení peer konzultantů:

Na oddělení občas docházejí lidé se zkušeností s duševním onemocnění z Vida centra. Dost propuštěných pacientek chodívá na oddělení navštívit personál a „pochlubit“ se, jak fungují, i několik měsíců po propuštění, a při této příležitosti se také kontaktují se spolupacientkami, které znají a sdělují jim, jak žijí po propuštění.

 

Nácvik kognitivních a sociálních dovedností:

Na oddělení personál realizuje řadu aktivit, např. nácvik vaření, sociálních dovedností /obchody, úřady/, vycházky s pacientkami dlouhodobě hospitalizovanými do města, výlety i přes noc, podpora některých propuštěných pacientek v jejich domácnostech osobní návštěvou sestry, udržování kontaktů s propuštěnými pacientkami. Nově se opatrovníci hospitalizovaných pacientek naučili využívat asistenční služby k doprovodu pacientek na terapeutických vycházkách domů. Na oddělení bude probíhat kognitivní trénink.

 

Sociální poradenství a pomoc:

V nemocnici funguje, již výše zmíněný, edukační program pro pacienty i jejich rodinné příslušníky - PRELAPS. Do edukačního programu se průběžně hlásí pacienti, kteří jsou informováni o obsahu i průběhu, jsou o něm informováni i rodinní příslušníci, přihlášení jsou před zahájením programu obesláni. Program zajišťuje psycholog a psychiatr, finančně je zajištěno vedením zařízení. Program je organizován většinou 1x ročně, je-li hodně zájemců, je možnost 2x ročně. Celý běh programu tvá několik týdnů, pro pacienty se realizuje edukace 1x týdně, celkem 10 schůzek, pro rodinné příslušníky 1x týdně celkem 7 schůzek.

 

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (27.3 + 47.3) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru