Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Havlíčův Brod

Psychiatrická nemocnice Havlíčův Brod

Základní informace

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod poskytuje akutní a následnou lůžkovou zdravotní péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčba návykových nemocí a sexuologie. Hospitalizovaným pacientům s duševním onemocněním je podle potřeby poskytována i somatická zdravotní péče v oborech geriatrie a vnitřní lékařství. Nemocnice je poskytovatelem ambulantní zdravotní péče především v oborech psychiatrie, vnitřní lékařství, sexuologie, dětská a dorostová psychiatrie. Nemocnice funguje jako psychiatrická nemocnice poskytující komplexní lůžkovou i ambulantní péči pro pacienty v celém spektru duševních onemocnění s možnou dopravní službou.Vlastním zaměstnancům nemocnice poskytuje pracovnělékařské služby.Ve své činnosti i právní subjektivitě nemocnice navazuje na Zemský ústav pro choromyslné založený v Německém Brodě v r. 1928. Disponuje celkem 710 lůžky. Průměrné roční využití stávající lůžkové kapacity činí 90-95%. Roční počet příjmů pacientů se pohybuje kolem 2500. V nemocnici pracuje 650 zaměstnanců, z toho 510 tvoří zdravotničtí pracovníci (lékaři, psychologové, všeobecné sestry, zdravotně-sociální pracovnice, sanitáři) zbytek zaměstnanců jsou pracovníci hospodářsko-technických služeb. Nemocnice je rozdělena na 11 primariátů, má celkem 23 lůžkových oddělení (stanic) a samostatný ambulantní primariát – centrální příjem pacientů. Jako poskytovatel lůžkové zdravotní péče má nemocnice nadregionální působnost – její spádové území zahrnuje oblast východních Čech s více než 1 milionem obyvatel a je tvořeno okresy Havlíčkův Brod, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou popř. pacienty z celé České republiky. Nemocnice aktivně spolupracuje se všemi poskytovateli zdravotních služeb ve svém spádovém území, zejména s těmi, kteří poskytují zdravotní péči v psychiatrických oborech (Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové; psychiatrická oddělení nemocnic v Pardubicích, Novém Městě nad Metují a Svitavách; Albertinum Žamberk; poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb v psychiatrických oborech). V nemocnici je kladen důraz na odbornou i lidskou kvalitu zdravotnického personálu, je podporováno vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nemocnice je držitelem akreditace k uskutečňování postgraduálního vzdělávání psychologů v oboru klinická psychologie a praktické části pomaturitního specializačního studia všeobecných sester v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Od roku 2014 je naše nemocnice absolutním vítězem projektu Kvalita a bezpečná nemocnice.

Od roku 2014 je naše nemocnice akreditovaná, získala certifikát kvality a bezpečí.

 

Mapa areálu PN Havlíčkův Brod

Ilustrace : Mapa areálu PN HB

 

Stručně z historie

7. dubna 1906 se usneslo obecní zastupitelstvo v Německém Brodě v čele se starostou a zemským poslancem MUDr. Edvardem Šubrtem ucházet se o to, aby jeden ze dvou zamýšlených ústavů byl umístěn v jejich městě. V dopise ze dne 27. června 1906 Zemskému výboru Království českého v Praze rada města Německého Brodu mimo jiné uvádí: " Město Německý Brod mající podle posledního sčítání 6 525 obyvatel nalézá se na jihovýchodu Království českého, tvoříc přirozené centrum dalekého okolí... leží přímo v uzlu železničních drah, maje výhodné spojení na všechny strany, takže nemocní i ze vzdálených končin v případě zřízení ústavu pro choromyslné, mohli by snadno do ústavu býti přiváženi aneb domů odvezeni. Pacient s ošetřovacím číslem 1 (překlad z Bohnic) byl přijat 21.května 1928 a toto datum je považováno za oficiální otevření ústavu jehož název byl Zemský ústav pro choromyslné v Německém Brodě.23. srpna 1943 byl odvezen poslední pacient transportem do Bohnic a záhy na to přeměnili Němci ústav na SS lazaret. Asi 70 schopných nemocných bylo v Německém Brodě ponecháno a Němci je nastěhovali do dřevěného pavilonu nemocničního (na Habeši) odkud bylo oční oddělení nemocnice přemístěno do budovy interny. Z nemocných přestěhovaných "na Habeši" byly utvořeny pracovní čety, které denně docházely do lazaretu na práci.24.září 1945 bylo oznámeno Zemskému národnímu výboru v Praze znovupřevzetí ústavu do správy země České a požádáno o odeslání komise stavební, strojní a právní, ale první pacienti byli přijati až 20. března 1946. V tomto období se objevily zároveň tendence rozšířit počet oddělení havlíčkobrodské nemocnice k zajištění širší a kvalitnější péče o obyvatelstvo. Rozvoj léčebny v Havlíčkově brodě postupoval nepřetržitě. Začala se rozvíjet ambulantní psychiatrická péče. V léčebně došlo k organisačním změnám, pacienti byli přijímáni na jednotlivé primariáty. Naše zdravotnické zařízení existuje v téměř nepřetržitém provozu již 78 let a co je nesmírně důležité - stále se rozvíjí. To zdaleka každá organizace v tomto regionu nemůže říci a proto si právem myslíme, že my všichni, kteří jsme součástí zabezpečení plynulého chodu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod, máme být na co hrdi. Můžeme navazovat na práci těch, kteří tu byli před námi ,stejně jako doufáme, že budeme mít co předat těm, kdo nás vystřídají.

 

Primariáty

Centrální příjem: Centrální příjem pacientů (CPP) byl jako samostatný primariát ustanoven v tehdy Psychiatrické léčebně (nyní nemocnici) Havlíčkův Brod k 1.1.2008. Od ostatních primariátů se liší především absencí vlastních lůžek. Primariát má za úkol v prvé řadě domlouvat a fakticky realizovat příjmy duševně nemocných pacientů do nemocnice. Personálně je tedy vybaven výhradně lékaři, administrativní záležitosti zařizuje dokumentační pracovnice. Ambulance CPP neposkytuje klasické ambulantní psychiatrické služby zájemcům z terénu, takové osoby jsou odkázány na lokální ambulantní psychiatry.

 

Primariát 1 - Léčba návykových nemocí.

1A - Odd. střednědobé komplexní léčby (závislosti, detox).

 

Primariát  2 tvoří 3 odd: 2,2A,11 – určené k přijímání, léčení a doléčení mužských pacientů.

Uzavřená oddělení jsou určena pro léčbu spíše závažnějších stavů, často spojených s neklidem. Jde nejčastěji o schizofrenní či jiné psychózy, manické stavy,poruchy s bludy, pijácká deliria a jiné odvykací stavy, toxické psychózy, epileptózy, akutní poúrazové duševní poruchy či jiné organické psychózy,ale i dekompenzace těžších poruch osobnosti, popř. závažné reaktivní stavy spojené s neklidem či sebevražednou aktivitou, vazbové psychózy a dekompenzace mentálně retardovaných osob.

 

Primariát 6, 6A - Koedukované doléčovací oddělení (uzavřené,otevřené).

Oddělení pro pacienty trpící poruchou z okruhu schizofrenních psychóz, viz katalog aktivit pavilonu 6.

 

Primariát 7

Oddělení 7 je interní oddělení určené pro pacienty psychiatrické nemocnice, kteří po dobu části hospitalizace vyžadují zdravotní péči převážně v interních oborech.

Oddělení L pro pacienty s chronickými interními a neurologickými nemocemi a se současnou psychiatrickou chorobou. Jde o nemocné s komplikacemi po mozkových příhodách, po infarktech, pacienty s nutností rehabilitace po operacích apod.

Gerontometabolická jednotka má 5 lůžek, je moderně vybavená k poskytování klasické metabolické péče se specializací na nutriční intervenci, péči o pooperační stavy a k péči o nemocné s kardiologickým nebo respiračním postižením. Je vybavena moderními lůžky, metabolickými vahami, monitorovací technikou, pumpami pro enterální i parenterální výživu. Vybavení umožňuje i krátkodobou řízenou ventilaci pacienta.


Primariát 7A

Oddělení 7A: Koedukované uzavřené příjmové oddělení, na toto oddělení jsou přijímány všechny duševně nemocné ženy s projevy neklidu a agrese (vyjma žen s mentální retardací), které zpravidla nesouhlasí s hospitalizací v Psychiatrické nemocnici, a také ženy i muži trpící těžkými depresivními stavy nebo závažnými sebevražednými tendencemi.

Oddělení 3: Uzavřené oddělení slouží pro léčbu mentálně retardovaných žen s agresivitou nebo jinými poruchami chování či dalšími přidruženými duševními poruchami a pro dlouhodobou léčbu žen, trpících chronickými duševními poruchami provázenými agresivitou nebo psychomotorickým neklidem.

Oddělení 3A: Uzavřeném doléčovacím oddělení, jsou umístěny především pacientky s dlouhodobým průběhem duševní nemoci, u kterých se očekává střednědobá nebo delší doléčovací fáze v délce několika týdnů až měsíců.

 

Primariát 8 Gerontopsychitrie

Oddělení 8: Přijímá ženy nad 65 let věku (počátek senia podle WHO), vyjímečně i mladší pacientky s presenilními organickými psychózami.

Oddělení 8A: Přijímá pacientky trpící depresivním onemocněním, paranoidně-halucinatorními psychózami a lehčími organickými psychosyndromy. Na odd. Je zaveden komunitní režim a intenzívnější rehabilitace kognitivních funkcí (paměť, úsudek) a denních aktivit.

Oddělení 15,15A - Slouží jako doléčovací a pro dlouhodobě hospitalizované pacientky.

 

Primariát 11A Sexuologické oddělení

Oddělení lze rozdělit na diagnostickou a léčebnou část. Léčebná část je v našem případě zaměřená zejména na soudně nařízenou ústavní sexuologickou léčbu (po spáchání sexuálně motivovaného trestného činu).

 

Primariát 12 Dětská psychiatrie

zahrnuje specializovanou komplexní pedopsychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch.Jedná se o hyperkinetické a jiné poruchy chování, poruchy chování a emocí v dětství, úzkostné, fobické a obsedantně kompulzivní poruchy, panické poruchy, posttraumatické stresové poruchy, tikové poruchy, psychózy, problémy s udržením moče a stolice, poruchy příjmu potravy, poruchy sexuálního vývoje, autismus, problémy související se školním vzděláváním či problematikou   rodinných vztahů. Během hospitalizace navštěvují Základní školu a mateřskou školu s družinou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina v budově oddělení. Proto si děti musí z domova vždy přivézt aktovku a veškeré učební pomůcky.


Primariát 13 Gerontopsychiatrie

Péče o duševně nemocné pacienty starší 65 let. Z psychiatrického hlediska se jedná většinou o osoby hospitalizované pro organické duševní poruchy - převážně demence, ale i onemocnění ostatních etiologických skupin duševních poruch, která mají pokračování v seniu (závislosti, endogenní psychózy, poruchy osobnosti apod.
Oddělení  13 - přijímací gerontopsychiatrické oddělení pro muže
Oddělení 13A - doléčovací gerontopsychiatrické oddělení pro mobilní ženy
Oddělení 9A - doléčovací gerontopsychiatrické oddělení pro muže


Primariát 14

Oddělení vychází z potřeby komplexní léčby v psychiatrii. Do spektra služeb zde poskytovaných patří:

 • diagnostika
 • krizová intervence
 • medikamentosní léčba
 • skupinová a individuální psychoterapie
 • ergoterapie
 • arteterapie
 • muzikoterapie
 • základy asertivity
 • relaxační techniky


Oddělení 14: přijímací koedukované oddělení.

Oddělení 9: pro dlouhodobě hospitalizované muže.

 

Oddělení zapojené do projektu S.U.P.R.

Koedukované doléčovací uzavřené oddělení 6.

Oddělení zapojené do projektu S.U.P.R.

 • 35 lůžek
 • 3 pokoje po 6ti lůžkách
 • 3 pokoje po 5ti lůžkách
 • 1 pokoj po 2 lůžkách

Komplexní terapie a psychosociální rehabilitace směřovaná především k osobám trpícím poruchami z okruhu schizofrenních psychóz.


Personální obsazení: 

 • Primář oddělení
 • 2 lékaři
 • 2 psychologové
 • sociální pracovnice
 • staniční sestra
 • 9 zdravotních sester (SZP, DiS., Bc., Mgr.)


Provoz dvousměnný, po 12-ti hodinách

 • 2 zdravotní asistentky
 • 2 sanitářky
 • 2 uklízečky

 

Nabízíme:

 • farmakoterapii
 • psychodiagnostiku, individuální i skupinovou psychoterapii
 • integrovaný program pro schizofrenní pacienty
 • psychoedukaci (podle programů PRELAPSE a EVOS) směřovanou k pacientům i jejich rodinným příslušníkům
 • cesta života
 • nácvik sociálních dovedností
 • pracovní terapii, práci s hlínou
 • arteterapii
 • muzikoterapii
 • hipoterapii
 • relaxační cvičení a cvičení jógy, tělovou terapii
 • sportovní aktivity včetně zázemí, kterým léčebna disponuje (bazén, tělocvična, posilovna, tenis - vše v areálu PN)
 • klubové aktivity na odděleních
 • zájmové a kulturní aktivity (návštěva kina, výstav, výlety)
 • pomoc při řešení sociálních problémů
 • spolupráci s komunitními centry ve spádové oblasti nemocnice

 

 

KATALOG

REHABILITAČNÍCH ČINNOSTÍ ODDĚLENÍ 6 PN Havlíčkův Brod

1) Plán pravidelných denních činností
2) Přehled nepravidelně konaných aktivit

Prostřednictvím psychoterapie, rehabilitačních činností a resocializace se naši pacienti učí zvládat obtíže způsobené nemocí nebo vedlejšími účinky léků a znovunabývat sebevědomí.

 

1) PLÁN DENNÍCH AKTIVIT NA ODD. 6

Od Do Téma  
6:30   Budíček + ranní hygiena  
7:00   Rozcvička  
7:20   Komunita po, út, st, pá, ve čtvrtek primářská vizita
8:00   Snídaně  
8:15 8:30 Podávání léků  
8:30 11:00 Pracovní terapie pav. 1, 3, 10, 13, 14, 15
8:30 11:00 Keramika pav. 3
8:30 11:00 Kuželník pondělí, úterý, středa, čtvrtek
8:30 9:15 Bazén pondělí, středa
9:00 11:00 Cesta života Zdeňka Stránská DiS, úterý
9:15 10:00 Psychoterapie skupina I. MUDr. et Mgr. K.Drozdová, pondělí, středa, čtvrtek
9:15 10:00 Psychoterapie skupina II. Mgr. M. Bílek, pondělí, středa, čtvrtek
8:15 10:15 Cesta života st.s. Stránská, úterý
9:15 10:00 Psychoterapie skupina IV. PhDr. Hozová PhD. Mgr. K.Lakomá, pondělí, středa, čtvrtek
10:00 10:30 Tělová terapie II. Marcela Ficbauerová, středa
10:00 12:00 Hipoterapie úterý, čtvrtek
10:45 11:15 Jóga relaxační místnost, středa 
11:30 12:00 Oběd  
12:15 12:30 Podávání léků  
12:30 13:30 Dopady drogové závislosti - edukační program MUDr. Mikolaj, pondělí, středa
12:30 13:15 Prelapse lékaři a psychologové pav. 6 pondělí, středa, čtvrtek
12:00 13:00 Odpolední klid  
13:00 14:00 Společná vycházka  
13.00 15:00 Odpolední pracovní terapie  
13:30 14:30 Arteterapie pav. 14, čtvrtek
14:30 17:30 Samostatné léčebné vycházky  
14:30 17:00 Volnočasové aktivity  
16:00 17:00 Tělocvična  
17:00 17:30 Autogenní trénink Autogenní trénink
17:30 18:00 Večeře  
18:15 19:00 Klub sester a pacientů pondělí, středa
19:00 19:15 Podávání léků  
19:15 21:30 Večerní hygiena  
22:00   Podávání nočních léků  
22:00   Večerka pátek, sobota po domluvě déle

 

Návaznost zdravotnických služeb

Tým oddělení zajišťuje, aby vždy před propuštěním pacienta měl každý vyjednanou kontrolu v psychiatrické ambulanci, popřípadně i praktického lékaře. Pokud pacienti svého ambulantního psychiatra nemají, nebo ho chtějí změnit, pomáhá tým oddělení najít vhodného lékaře v místě bydliště nebo nejbližším okolí.

Primář oddělení pořádá pravidelná setkání rodinných příslušníků v rámci edukačního programu Prelapse 1x měsíčně na odd. 6.

NÁVAZNOST NA TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální pracovnicí je zmapována sociální situace pacienta. Podle potřeby a se svým souhlasem je pacient nakontaktován na sociální službu dle místa bydliště. Spolupráce tedy začíná již v průběhu jeho hospitalizace a pokračuje i po propuštění pacienta. Jednou za měsíc se v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě schází multidisciplinární tým, kde jsou vzájemně sdělovány informace o pacientech. Multidisciplinární tým je tvořen ze zástupců poboček FokusuVysočina, Fokusu Kolín, Péče o duševní zdraví a Charity Polička.

 

FOKUS VYSOČINA
střediska: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Hlinsko, Pelhřimov

Komunitní tým (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Hlinsko, Pelhřimov)
Zjišťují potřeby a přání klientů, vyhodnotí jejich situaci a nabídnou služby, které se jeví jako vhodné. V případě potřeby poskytnou individuální a dlouhodobější pomoc.

Chráněné bydlení (Havlíčkův Brod, Pelhřimov)
Zaměřené na získávání praktických dovedností potřebných k samostatnému životu.

Komunitní chráněné bydlení (Havlíčkův Brod)
Dlouhodobé poskytování služby chráněné bydlení pro 12 klientů od března 2015.

Sociálně terapeutická dílna (Havlíčkův Brod, Pelhřimov)
Poskytují podporu při obnovení nebo získání pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí a individuální přístup pracovního terapeuta

Chráněné dílny (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov)
Nabízí placenou práci v chráněném prostředí.

Tým podpory v zaměstnávání (HB, Pelhřimov)
Tým podpory v zaměstnávání poskytuje služby sociální rehabilitace směřující ke zlepšení klientových předpokladů pro uplatnění na trhu práce. Podpora může být poskytována po dobu 2 let.

 

FOKUS KOLÍN
je pobočkou Fokusu v Mladé Boleslavi

Tým terénní sociální rehabilitace
Podpora při řešení osobních obtíží, poradenství a doprovázení, pomoc při zprostředkování zdravotních a sociálních služeb, podpora při zvládání běžných denních činností a jejich nácvik.

Centrum sociální rehabilitace
Komplexní rehabilitace, poskytuje příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry. Strukturování volného času klientů a náplň dne, obnovení a zdokonalení sociálních dovedností a také podpora při navazování nových sociálních kontaktů.

 

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Služby následné péče
Pomoc duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních. Spolupráce se zaměřuje hlavně na řešení problematických životních a finančních situací.

Služby sociální rehabilitace
Pomoc duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Spolupráce může trvat i několik let, podle potřeby. Jednou z forem, jak službu poskytovat je tréninkové bydlení. Dále pomoc v aktivním trávení volného času - v pobočkách společenská setkání klientů v klubech, rekondiční pobyty, různé volnočasové kroužky.

 • Středisko Pardubice – terénní tým, tréninkové bydlení
 • Středisko Hradec Králové – terénní tým, tréninkové bydlení, rehabilitační bydlení
 • Středisko Rychnov nad Kněžnou – terénní tým
 • Středisko Ústí nad Orlicí – terénní tým
 • Středisko Náchod – terénní tým
 • Středisko Chrudim – terénní tým

 

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA

Otevřené dveře
Pomáhají lidem překonávat jejich nepříznivou sociální situaci zapříčiněnou duševním onemocněním. Jsou zajišťovány ambulantní a terénní formou sociálními pracovníky vzdělávanými v problematice duševních onemocnění a jsou otevřeny každý pracovní den.

Dále spolupracujeme:


OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD

Občanská poradna
Podávání informací, poskytování rad, pomoc se sepsáním písemností a podání, jednání s orgány státní správy, místní samosprávy, jednotlivci a organizacemi ve prospěch uživatele, poradenství v různých oblastech.

VIDA
centrum Pardubice

Poradenství v oblasti integrace (zaměstnání, bydlení, vzdělání a podobně) osob se zdravotním postižením, zejména duševním onemocněním, poskytování sociální služby a dalších integračních, rehabilitačních a vzdělávacích programů pro osoby s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením, kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru...

 

o.s. MODRÉ DVEŘE KOSTELEC NA D ČERNÝMI LESY

Sociální rehabilitace
Podpora a zvyšování soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů v oblasti ekonomické, sociální i kulturní, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí a úcty, motivace k činnosti, navazování společensko - kulturních vztahů a pomoc rodinám.

Sociální poradna
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství zajišťuje pomoc v postupném rozkrokování praktických činností vedoucích k větší orientaci v dané problematice.

 

CEDR PARDUBICE, o.p.s.

forma sociální rehabilitace, psychosociální rehabilitace

 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociálně aktivizační služby
 • Chráněná pracoviště

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (27.4 + 30.2) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru