Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Kosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Na severní hranici Mladé Boleslavi navazuje městečko Kosmonosy, v jehož katastru se nalézá po pražských Kateřinkách nejstarší psychiatrické zařízení v českých zemích. Dnes je Psychiatrická nemocnice Kosmonosy zdravotnické zařízení s šesti sty lůžky a pěti sty zaměstnanci. Poskytuje jak lůžkovou, tak ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických postupů. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy získala v květnu 2010 certifikát kvality a bezpečí poskytovaných služeb a v projektu Ministerstva zdravotnictví "Kvalita očima pacientů“ se umístila na 3. místě mezi všemi hodnocenými zařízeními.

 

Něco z historie:

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy vznikla adaptací bývalého kláštera, ke kterému bylo přistavěno druhé patro. Veškeré práce byly dokončeny začátkem roku 1869 a 29. dubna 1869 bylo přijato do ústavního ošetřování prvních 51 nemocných mužů, kteří sem byli přeloženi z ústavu pražského. Několik dalších transportů pak ústav zcela zaplnilo, bylo zde 282 lůžek pro muže, plně obsazených. Protože v pražském ústavu byl též velký nedostatek míst pro ženy, byla v Kosmonosích najata budova bývalého kadetního ústavu "štift", stojící asi 200 m jižně od kláštera. Roku 1871 je zde již 112 lůžek pro ženy. Úbytky nemocných propouštěním nebo úmrtím byly doplňovány ředitelstvím pražského ústavu, kterému jedině příslušelo právo přiřazovat nemocné do kosmonoské filiálky. Protože se jednalo jen o ústav ošetřovací, byli sem výhradně posíláni pacienti označeni za nevyléčitelně duševně nemocné, z nichž značná část trpěla též chorobami tělesnými. V roce 1899 se ústav již natolik rozrůstá, že je mu změněn statut filiálky na samostatný Královský zemský ústav pro choromyslné s právem přijímat nemocné. K tomuto důležitému mezníku jsou určeny tyto tehdejší politické okresy: Broumov, Česká Lípa, Děčín, Dubá, Frýdlant, Jablonec, Jablonné, Jičín, Jilemnice, Králové Dvůr, Králové Hradec, Liberec, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nový Bydžov, Nové Město n. M., Rumburk, Semily, Šluknov, Trutnov, Turnov, Vrchlabí a město Liberec tehdy se zvláštním statutem. Tímto mezníkem končí nejstarší historie kosmonoské psychiatrické léčebny. Vlastní funkce psychiatrické léčebny doznala v průběhu svého vývoje řadu změn, které odrážely vývoj medicínského myšlení, vývoj řady dalších navazujících oborů i změny postoje společnosti k fenoménu duševního zdraví a nemoci. Prosazení psychologického přístupu k člověku jako svébytné, neopakovatelné a jedinečné bytosti a zdůraznění sociologických aspektů do medicínského myšlení znamenalo v posledních desetiletích radikální změnu pohledu na funkci ústavní, stacionární léčby.

 

Všechna oddělení:

A 13 Gerontopsychiatrické mužské oddělení
A 14 Chronická psychiatrická péče muži
A 16 Oddělení soudem nařízených léčeb – mužské
B 1 Příjmové oddělení žen
B 2 Intenzivní psychiatrická péče - koedukované oddělení
B 3 Gerontopsychiatrické příjmové i chronické oddělení – ženy
B 5 Léčebné a rehabilitační oddělení – ženy
K 20 Resocializační a psychoterapeutické oddělení K20
K 20 - Detox
K 21 Příjmové oddělení mužů
K 22 Gerontopsychiatrické ženské oddělení
S 7 Oddělení léčby závislostí – koedukované
S 8 Resocializační oddělení – koedukované
S 9 Sexuologické oddělení – muži
S 10 Léčebně resocializační oddělení koedukované
S 11 Gerontopsychiatrické ženské oddělení

 

Oddělení zapojené do projektu S.U.P.R.:

K20 - Resocializační a psychoterapeutické koedukované oddělení se zaměřením na léčbu osob s poruchami neurotickými, afektivními, psychotickými a poruchami osobnosti (F603, F61 atd.).

 • koedukované oddělení
 • 30 lůžek
 • 8 pokojů po třech lůžkách
 • 1 pokoj po šesti lůžkách
 • léčebný režim stojí na komunitních principech

 

Personální obsazení:

 • primář oddělení
 • sekundární lékař
 • 3 psychologové ve zdravotnictví a zároveň skupinoví psychoterapeuti
 • arteterapeut a zároveň skupinový psychoterapeut
 • zdravotně-sociální pracovník
 • 2 pracovnice pro pracovní terapii
 • vrchní sestra
 • staniční sestra
 • uklízečka
 • 11 zdravotních sester (dvousměnný provoz, směny po 12-ti hodinách)
 • sanitářka

 

Základní a minimální délka hospitalizace: 6 + 1 týden

V prvním „adaptačním“ týdnu není pacient zařazen do žádné psychoterapeutické skupiny. Během tohoto týdne si pacient zkouší ergoterapeutické aktivity na oddělení, učí se režim a řád oddělení, má za úkol napsat životopis (nebo úvahu v případě opakovaného pobytu, ve které reflektuje své fungování v uplynulém období mezi hospitalizacemi). Má pohovor s psychologem, kde si stanovuje zakázku pro psychoterapii, na konci adaptačního týdne je pacient zařazen do psychoterapeutické skupiny.

Délka pobytu stanovujeme společně s pacientem podle jeho zakázky a individuálních potřeb. Pobyt se může prodloužit, výjimečně i zkrátit oproti určené základní délce pobytu.

 

Nabízené formy a způsoby léčby:

 • farmakoterapie
 • psychoterapie skupinová
 • psychoterapie individuální (výjimečně a v indikovaných případech)
 • arteterapie
 • hipoterapie
 • ergoterapie (práce s hlínou, voskem, korálky, fimohmotou, šití, pletení košíků apod.)
 • sociální poradenství a doprovody, návaznost do dalších soc. služeb, vyjednávání se službami následné péče v komunitě (komunitními službami)
 • kognitivní remediace
 • nácviky sociální dovedností
 • zprostředkovávání kontaktů se sociálními službami následné péče
 • kulturní aktivity (večírek pacientů, výlety)
 • sportovní aktivity (pingpong, plavání, sportovní hry)
 • relaxace (progresivní svalová, autegenní, řízené dýchání atd.)
 • program setkání s rodinami (edukace rodinných příslušníků o nemoci, následných službách, společné plánování další péče atd., nejedná se o rodinnou psychoterapii)

 

Další informace o léčbě:

Léčba na oddělení K20 je zaměřena na aktivity indikované na základě odborného psychiatrického a psychologického vyšetření a diagnostiky. Jedná se zejména o skupinovou psychoterapii, trénink kognitivních schopností a resocializační aktivity, arteterapii, pracovní terapii, edukaci, sportovní a kulturní aktivity.

Léčebný režim je založen na komunitních principech. Základem léčby je skupinová psychoterapie, která probíhá ve třech skupinách (modrá, červená a fialová).

Skupinová psychoterapie probíhá ve třech skupinách (modrá, červená, fialová). Jedna skupina se zaměřuje především na edukaci, prevenci relapsu, nácvik sociálních dovedností a rehabilitaci kognitivních funkcí. V dalších dvou skupinách jsou primárními tématy mezilidské vztahy a osobní historie. Všechny skupiny se zaměřují na bazální principy skupinových procesů, strukturu a stanovení individuální terapeutické zakázky. Liší svou náplní, náročností, frekvencí i délkou. Modrá skupina je edukační, probíhá v ní především podpůrná psychoterapie, pacienti se dozvědí informace o nemoci, omedikaci, o rizikových faktorech relapsu, o zdravém životním stylu, dále v ní probíhá i základní trénink kognitivních schopností (zejm. paměti, pozornost  a exekutivních funkcí).. Tato skupina probíhá s frekvencí 2x týdně a trvá 75 minut, pacienti, kteří jsou do ní zařazeni mohou využívat resocializačních aktivit s organizací Fokus (vaření apod.). Červená a fialová skupina se setkávají s frekvencí 3x týdně a zaměřují fungují podle základních principů skupinové psychoterapie.

O zařazení do skupiny rozhoduje terapeutický tým, který zohledňuje nejen povahu onemocnění, ale i současný zdravotní stav (duševní i tělesnou kondici) a zakázku pacienta. Po přijetí na oddělení absolvuje pacient vstupní vyšetření a seznámí se se základními pravidly léčby, chodem oddělení a svými právy a povinnostmi. V rámci léčby se účastní široké škály léčebných aktivit pod vedením lékařů, psychologů, zdravotních sester a terapeutů. Kromě výše zmíněné skupinové psychoterapie (v některých případech i psychoterapie individuální) se pacienti účastní komunitních setkání, píší svůj deník a v rámci služeb a funkcí spolusprávy se podílí na každodenním chodu oddělení.

 

K20 -  resocializační a psychoterapeutické oddělení, program pro nemocné s onemocněním z okruhu psychóz

Na oddělení K20 se mísí diagnózy z okruhu psychóz, úzkostí, poruch nálad, poruch osobnosti a dalších (kromě závislostí a mentálních retardací). V rámci resocializace se tak pacienti učí společně žít a komunikovat v prostoru oddělení. Adaptace na různorodost  projevů a potřeb jednotlivých pacientů, vzájemný respekt a spolupráce jsou základními principy resocializace na oddělení. Předpokládá se, že ti „zdatnější“ pomohou svým „méně zdatným“ spolupacientům. Toto nepsané pravidlo dobře funguje. Pacienti s psychotickým onemocněním mohou zažít pocit přijetí, navázání přátelství ve skupině, cítit svoji důležitost a nezastupitelnost v celé komunitě (např. díky komunitním funkcím). To je něco, co v běžném životě díky projevům svého onemocnění zažívat nemusí, často jsou totiž kvůli nedostatkům v sociální komunikaci či příznakům nemoci ze společnosti vyčleňování.

Na oddělení přijímáme jak pacienty s první atakou psychotického onemocnění, tak pacienty s chronickým průběhem onemocnění. Pacienti k nám bývají překládáni z příjmových oddělení (po zaléčení akutní fáze onemocnění), ale také přicházejí ze své přirozené komunity nebo z pobytových sociálních služeb (tréninkové a chráněné bydlení) pro zhoršení zdr. stavu či pro zastavení prodromu základního onemocnění. Rovněž se k nám vracejí pacienti ke stabilizačním pobytům, které jsou pro ně nápomocné zejm. ve znovuobnovení denního režimu a zapojení do sociálních vztahů.

Oddělení K20 nepracuje s pacienty v akutní fázi onemocnění. 

Oddělení K20 úzce spolupracuje s sociálními komunitními službami z regionů, z nichž přijímá PN Kosmonosy pacienty. Pracovníci oddělení pomáhají pacientům nalézt vhodné následné služby – ať už zdravotnické nebo sociální. Pacienty doporučujeme na společných schůzkách do péče komunitních extramurálních služeb, pomáháme při prvním kontaktování pacientů s těmito službami, umožňujeme sociální volna a nácvikové propustky do soc. služeb.

Také intenzivně spolupracujeme s rodinou pacientů a případně i s jejich opatrovníky – snahou je snadný návrat pacientů do jejich rodiny a přirozeného sociálního prostředí.

Komunikaci s následnými službami zajišťuje zdravotně-sociální pracovník telefonicky, e-mailem a na společných schůzkách, které probíhají 1x za měsíc (třetí úterý v měsíci).

 

Rozvrh aktivit v týdnu:

6:30 - budíček
7:00-  rozcvička (15 minut)
7:30-  snídaně
7:45 – 8:00 ranní léky
8:15 –  předávání informací mezi týmem a pánem /paní domu, včetně plánovaných denních aktivit
8:30 – 9:00 – ranní komunita (vede pán domu)
9:15 -  10:30 – dopolední aktivity

 • pondělí … psychoterapeutická skupina
 • úterý … vizita
 • středa … pracovní terapie (zahrada, koně, pracovní terapie mimo oddělení) nebo individuální program na odd.
 • čtvrtek … pracovní terapie (zahrada, koně, centrální terapie, dílna K20.), kulturní dopoledne ve Fokusu Mladá Boleslav
 • pátek .. vizita

11:00 – oběd
11:30 – polední léky
11:30 – 12:30 – polední klid a kouřová pauza
12:30 – 14:00 - odpolední aktivity

 • pondělí … nácvik vaření ve Fokusu Mladá Boleslav nebo pracovní terapie
 • úterý … sportovní aktivity ve Fokusu Mladá Boleslav nebo pracovní terapie
 • středa … psychoterapeutická skupina
 • čtvrtek … sportovní aktivity ve Fokusu Mladá Boleslav nebo hippoterapie nebo Arteterapeutický ateliér
 • pátek … pracovní terapie (zahrada, koně, centrální terapie, dílna K20)

14:30 – 15:00 – nácvik relaxace (pro modrou skupinu progresivní svalová relaxace)
15:00 – 17:00 – odpolední vycházky, návštěvy
17:00 – 17:30 – večeře
17:30 – večerní léky
18:00 – 18:30 – večerní komunita a klub
18:30 – 19:00 – večerní relaxace
19:00 - 20:00 – sportovní aktivity (v letních měsících a za dobrého počasí), každý čtvrtek večírek pacientů
20:00 – 21:00 – úklid oddělení, psaní deníků
21:00 – medikace na noc
21:30 – večerka

Ve středu je 1x za 14 dní výlet (střídá se výlet celodenní a výlet půldenní), výlet plánuje sporťák a pokladník, schvaluje komunita.

 

Spoluspráva – rozpis (odhlasováno celou komunitou vždy na 14 dní):

Každý pacient z modré skupiny může být vybrán a zvolen do některé z funkcí spolusprávy. Tým dbá na to, aby funkce spolusprávy byly pro pacienty nácvikové. Nejde o bezvadný výkon funkce, ale o to si funkci vyzkoušet, něčemu novému se naučit.

Členy spolusprávy navrhuje pán domu, doporučuje tým, hlasováním schvaluje celá komunita.

 • pán domu – spojovací článek mezi týmem a pacienty, vede komunitu, předává informace o denních aktivitách, vede večerní klub, řídí příchody pacientů na vizitu
 • kronikář – vede kroniku oddělení, pořizuje zápisy z výletů a večírků, fotí na společných akcích
 • budíček – ráno budí ostatní pacienty, svolává na aktivity, rozdává po poledni deníky
 • sporťák – vede ranní rozcvičky a večerní sportovní aktivity, plánuje a organizuje výlety
 • zahradník – stará se o květiny na oddělení a okolo pavilonu K
 • nákupčí (vždy 2 pacienti) – obstarávají nákupy pro pacienty, kteří nemají vycházky, a pro pacienty detoxu (pomáhá zdravotně-sociální pracovník)
 • klíčník (vždy 2 pacienti) – zajišťují otvírání a zavírání kuřárny, odpovídají za pořádek  na kuřárně
 • pokladník – vybírá peníze na společné aktivity, spravuje společné peníze pacientů, podílí se na plánování a organizaci výletů
 • mentor – provází nové pacienty během jejich adaptačního týdnu
 • šetřílek – hlídá spotřebu el. energie na oddělení (zhasíná), hlídá, aby někde netekla voda, vypíná televizi na konci dne atd.

 

Rozpis služeb na oddělení: (určuje pán domu vždy na týden):

 • úklid chodby
 • úklid společenské místnosti a kuchyňky
 • úklid v místnostech pro terapii
 • úklid v návštěvní místnosti a okolo vstupu na K20
 • úklid kuřárny a technického vchodu
 • rovnání židlí a stolů ve společenské místnosti (před a po komunitě a psychoterapeutických skupinách)

 

Návaznost zdravotnických služeb:

Tým oddělení K20 dbá na to, aby pacient měl před propuštěním vyjednanou kontrolu v psychiatrické ambulanci, popřípadě i u praktického lékaře či psychoterapeuta. Pokud pacienti svého ambulantního psychiatra nemají nebo ho chtějí změnit, pomáhá tým oddělení pacientovi najít vhodného lékaře. K tomu má tým k dispozici pravidelně aktualizovaný seznam psychiatrických, psychologických a AT ambulancí.  V případě nutnosti péče dalších specialistů, u kterých je pacient v evidenci, dbá lékařský tým na návaznost péče.

Primářka oddělení K20 pořádá pravidelně každý rok Psychiatrické sympózium Hlavolam, kam jsou zváni psychiatři, psychologové a praktičtí lékaři z regionů, z nichž přijímá PN Kosmonosy pacienty. Na těchto sympóziích je prostor ke vzájemnému setkávání a domlouvání následné péče či mapování změn v rozložení ambulancí.

 

Spolupráce se sociálními službami :

Princip a forma spolupráce je popsána výše.

Fokus Mladá Boleslav – poskytuje terénní tým (case management), centrum denních aktivit, chráněné dílny, podporované zaměstnávání, tréninkové bydlení, podporu samostatného bydlení; Centrum denních aktivit nabízí pacientům z modré skupiny nácviky vaření (pondělí odpoledne), kulturní program (čtvrtek dopoledne), sportovní aktivity (plavání, ping pong, posilovna) – čtvrtek a úterý odpoledne. Pracovníci centra denních aktivit pro pacienty jezdí služebním autem, vozí je na aktivity. Tréninkové bydlení umožňuje zkušební pobyty zájemcům o službu, aby si mohli pacienti vyzkoušet, zda jim taková forma bydlení vyhovuje nebo ne. Terénní tým pravidelně dochází na návštěvy za svými současnými i potenciálními klienty, představují jim služby, pomáhají s orientací v návazných službách, intenzivně spolupracují na přípravě propuštění společných pacientů a klientů.

Fokus Nymburk – pobočka Fokusu Mladá Boleslav, poskytuje stejné služby jako v Mladé Boleslavi, také intenzivně spolupracuje.

Fokus Kolín – pobočka Fokusu Mladá Boleslav, nemají tréninkové bydlení, ostatní služby ano. Spolupracují stejně intenzivně.

Fokus Liberec – poskytuje terénní tým (case management), centrum denních aktivit, chráněné dílny,  tréninkové bydlení, podporu samostatného bydlení, intenzivně spolupracují při přechodu pacienta z hospitalizace do jejich služeb, nabízejí pacientům zkušební pobyty v chr. a tréninkovém bydlení, své klienty vyzvedávají v nemocnici, vozí je do služeb, pokud nemohou dojet pacienti sami. Za pacienty jezdí na návštěvy 1x za 14 dní.

Fokus Česká Lípa – pobočka Fokusu Liberec. Poskytují terénní službu (case management) a chráněné a tréninkové bydlení.

Fokus Turnov – poskytují chráněnou práce, centrum denních aktivit, terénní službu, pravidelně jezdí na společné schůzky, intenzivně spolupracují a pomáhají připravovat propuštění pacienta.

Fokus Semily – poskytují pouze centrum denních aktivit.

Péče o duševní zdraví, pobočka Jičín – nabízejí terénní službu a centrum denních aktivit, spolupracují s poskytovatelem chráněného bydlení v jejich městě, pravidelně své klienty navštěvují, intenzivně spolupracují na přípravě propuštění pacienta a návaznosti služeb.

Péče o duševní zdraví, pobočka Hradec Králové – nabízí tréninkové bydlení, podporu v samostatném bydlení, terénní tým.

RIAPS Trutnov – poskytují denní stacionář pro pacienty s psychózou, v menší míře poskytují terénní péči. Snaží se intenzivně spolupracovat, ne vždy jezdí na společné schůzky, protože jsou od PN Kosmonosy daleko (2 hodiny cesty).

 

Zapojení peer konzultantů:

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy nemá vytrénované vlastní peer konzultanty. Fokus Mladá Boleslav má peer konzultanta jako člena terénního týmu. Pokud o to mají naši pacienti zájem, může za nimi peer konzultant chodit na návštěvy (i mimo návštěvní dobu).

Dále oddělení spolupracuje s organizací VIDA, která sdružuje uživatele služeb, kteří  navštěvují oddělení psychiatrických nemocnic a poskytují poradenství o službách následné péče dalším pacientům.

 

Spolupráce s rodinami pacientů:

V rámci psychoterapeutického programu nabízíme pacientům program setkání rodin.

Spolupráce s rodinami a dalšími blízkými osobami probíhá na základě souhlasu pacienta. Setkání rodin probíhá zhruba 1x za měsíc, dle potřeb pacientů a jejich rodinných příslušníků. Probíhá formou sezení s rodinou, kde je přítomen pacient, rodinní příslušníci a známí, které si pacient přeje pozvat na setkání, lékař, skupinový psychoterapeut, zdravotně sociální pracovník. Dle potřeby zveme i zástupce sociálních služeb v komunitě, kde by měli pacienti pokračovat po propuštění. Schůzka není rodinnou terapií, cílem je edukace rodinných příslušníků, sdělení informací o nemoci a následné péči po propuštění. Setkání s rodinou může proběhnout během hospitalizaci i opakovaně, pokud je to indikované.

Rodinám bývají poskytnuty i edukační brožury, především v případě první ataky onemocnění.

S  rodinnými příslušníky a blízkými osobami je tým také v telefonickém kontaktu, domlouváme s nimi propustky pacientů a žádáme o zpětnou vazbu o proběhlé propustce. Informujeme rodinné příslušníky o plánu následné péče.

 

Nácvik kognitivních a sociálních dovedností:

Nácvik kognitivních a sociálních dovedností probíhá napříč celou léčbou. V rámci psychoterapeutických skupin probíhá edukace o nemoci, trénink kognitivních funkcí pomocí různých pomůcek a her. Nácviky kognitivních a sociálních dovedností probíhá i v rámci pracovní terapie, nácviků vaření (poskytují Fokus Mladá Boleslav), cestování (v indikovaných případech, vede většinou sociální pracovník nebo skupinový psychoterapeut), kontaktu s úřady atd. Tým oddělení K20 používá program „CESTA“, PC program Brainjogging od Happy Neuron. Pacienti jsou vedeni k samostatnosti, k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Mohou si sami zvolit z nabízených možností aktivitu na následující den (pokud je v programu na výběr), sami si vypisují žádosti o propustky. Pokud jsou dovednosti pacienta v těchto oblastech oslabeny, pomáhá mu personál tyto dovednosti znovu získat pomocí nácviků a individuálního vedení během aktivit.

 

Sociální poradenství a pomoc:

Sociální poradenství poskytuje zdravotně-sociální pracovník oddělení, pokud se jedná o problematiku, kterou nemá v kompetenci, zprostředkuje pacientovi pomoc dalších odborníků.

Oblasti poradenství a pomoci:

 • sociální dávky – dávky v hmotné nouzi, nemocenské dávky, důchody (sepisování žádostí, odesílání potvrzení a formulářů, doprovody pacientů na úřady, kontakt s úřady atd.)
 • dluhové poradenství – nácvik hospodaření, vedení finanční karty, mapování dluhů a věřitelů, vyjednávání s exekučními úřady, pomoc při insolvenčním řízení
 • poradenství pro oběti domácího násilí a oběti trestných činů, nakontaktování na organizace pomáhající těmto obětem, doprovody pacientů do těchto organizací
 • edukace pacientů o psychózách, edukace o potřebě následných služeb, edukace o komunitních službách, doprovody pacientů do služeb následné péče, iniciace společných setkání pacientů a komunitních služeb
 • poradenství ohledně hledání bydlení, práce, souběhu ID a zaměstnání atd.

 

Terapeutická dohoda (pdf)

 

Spádová oblast

PN Kosmonosy - psychiatrické ambulance a psychoterapie.

 

BRANDÝS NAD LABEM – psychoterapeutické kontakty - 250 01

Mgr. Čížková

Chobotská 1724

326 902 112


Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (17.7 + 34.4) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru