Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Základní informace

Historie Psychiatrické nemocnice v Kroměříži se začala odvíjet 11. července 1909, kdy jako Zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. zahájila činnost. V průběhu jednoho století prošla množstvím změn a navzdory různým státním režimům, které se během její existence vystřídaly, dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné.

Obrázek 1: Kroměříž - Zemský léčební ústav (historická fotografie z r. 1919)V současnosti je v ČR nezastupitelnou součástí zdravotnického systému.

Zřizovatelem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Rozhodnutím č. 6/90 ze dne 29. 12. 1990 se od 1. ledna 1991 stala státní rozpočtovou organizací.

Posláním je poskytování zdravotní péče lidem s duševními poruchami, kteří potřebují specializovanou pomoc. Cílem je zlepšení psychického zdraví a zvýšení schopnosti fungování klientů v běžném životě, případně v pracovním procesu. Psychiatrické nemocnice (dříve Psychiatrická léčebna) má sídlo na Havlíčkové ulici 1265/50. Spádová oblast zahrnuje Zlínský kraj a přilehlé okresy: Prostějov Vyškov, Hodonín a Břeclav.

Obrázek 2: Psychiatrická léčebna v Kroměříži v současnosti Psychiatrická nemocnice, navzdory věku, není žádná „vetchá, stoletá stařenka“. Dokáže jít s dobou a zaváděním nejmodernějších způsobů léčby přispívá k rozvoji kvalitní péče o duševní zdraví lidí.

 

 

Formy poskytované zdravotní péče

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži je zdravotnické zařízení, odborný léčebný ústav, který poskytuje psychiatrickou péči dětské a dospělé populaci, včetně seniorů v následujících oblastech:

 

 • Lůžková péče (akutní standardní péče, následná péče, dlouhodobá péče)
 • diagnostika a léčba duševních poruch
 • léčba alkoholových závislostí
 • léčba drogových závislostí
 • Ambulantní péče
 • Léčebně rehabilitační péče
 • Ošetřovatelská péče

 

Pomocí specializovaných týmů (lékaři, psychologové, zdravotní sestry, ošetřovatelé, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, arteterapeuti aj.) poskytuje:

 • lůžkovou i ambulantní psychiatrickou péči dětským a dospělým klientům, včetně seniorů, v souladu se současným pojetím tohoto oboru a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, které se snaží implementovat do způsobu léčby
 • zabezpečuje ostatní potřebné zdravotní služby hospitalizovaným klientům
 • podílí se na preventivní péči
 • zajišťuje léčebně rehabilitační péči
 • zajišťuje ochranné léčení nařízené soudem
 • podílí se na zajišťování následné péče
 • zajišťuje průběžné vzdělávání svých zaměstnanců
 • podílí se na zdravotní výchově a osvětových aktivitách
 • podílí se na pregraduální výuce studentů FF UP
 • zabezpečuje nezbytné ostatní podmínky pro efektivní fungování nemocnice

 

V současné době je hlavním trendem v psychiatrii snaha o transformaci a deinstitucionalizaci péče. Jednou ze stěžejních cílových skupin, kam transformace míří jsou klienti se závažnými psychickými poruchami (mezi které patří zejména psychózy). Řeší se možnosti rehabilitační péče těchto klientů v tom nejširším slova smyslu (zlepšení kvality běžného života, rozšíření pracovních i osobních možností, lepšího začlenění do společnosti). Jednou z konkrétních podob realizace zmíněné transformace je projekt S. U. P. R (Systém Ucelené Psychiatrické Rehabilitace). PN KM je součástí tohoto projektu. Aktivně se do projektu zapojilo oddělení 18 A.

Oddělení 18A

Oddělení 18A je menší, polorežimové, psychoterapeutické oddělení s maximální kapacitou 26 osob. Je koedukované, přicházejí sem pacienti, muži i ženy, ve věku od 18 do 65 let. Upřednostněni jsou klienti s diagnózou z okruhu psychóz, jako je např. schizofrenie nebo schizoafektivní porucha, případně bipolární afektivní porucha nebo těžká depresivní porucha. Oddělení je určené pro léčbu klientů,

kteří se nenacházejí v akutní fázi onemocnění a pobyt je přípravou na zvládání nároků života v jejich přirozeném prostředí, což je průběžně ověřováno formou vícedenních propustek.

 

Psychiatrická rehabilitace

Obrázek 4: Zadní strana budovy - hřiště a část terasyV samotné péči o klienty se kombinuje zdravotní a sociální přístup. Do popředí se dostává především důraz na psychosociální rehabilitaci. Nácvik zaměřený na zvládání požadavků běžného života a resocializace směřuje k překlenutí léčby ústavní a ambulantní.

Pacienti na oddělení mají svou samosprávu, aktivně se podílejí na chodu oddělení. K aktivnímu řístupu k léčbě jsou motivováni pestrou nabídkou aktivit. V rámci náplně činnosti oddělení probíhají denně ranní rozcvičky, ranní komunity a večerní společenský program, kde je prostor pro společenské hry i sportovní aktivity, či společné grilování na terase, která je součástí pavilonu. Součástí programu oddělení jsou také jednoduchá jógová a relaxační cvičení.

Oddělení 18A přeje i klientům sportovně založeným, pro ně je k dispozici hřiště, rotoped a v nedalekém klubu pacientů si mohou zahrát kulečník, ping-pong, kuželky a jiné společenské hry.

Obrázek 5: Terapeutická místnostV rámci oddělení probíhají psychoterapeutické programy, které vycházejí z individuálních potřeb pacientů. Všichni klienti jsou zařazeni do programu skupinové psychoterapie, která je odstupňovaná podle náročnosti. Kromě povinných programů a aktivit mají možnost využívat individuální. Denně je k dispozici psycholog k individuálním pohovorům podle potřeb klientů. V individuální psychoterapii je využívána podpůrná psychoterapie, psychoterapie s prvky KBT, v indikovaných případech  hypnoterapie, arteterapie, případně některé aspekty psychodynamické psychoterapie.           

Skupinová psychoterapie je zaměřena zejména na edukaci pacientů nemocných psychózou, ale i depresí, či úzkostnými poruchami. Začleněny jsou i různé skupinové techniky - sebepoznávací, relaxační,   arteterapeutické, či psychogymnastické. Dle potřeb klientů je využívána kognitivní rehabilitace a různé nácvikové programy (např. nácvik sociálních dovedností, strategie řešení problémů, léčebná výchova k soběstačnosti). Pacienti nám mohou sdělovat své problémy a získávat zpětnou vazbu také formou psaní deníků.

Obrázek 6: Společenská místnostRežim oddělení reflektuje současné trendy v psychiatrii a snaží se vycházet vstříc klientům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Poměrně často se setkáváme s naléhavou potřebou řešení sociální problematiky, klienti mají k dispozici sociální pracovnici.

V tomto kontextu někteří velmi oceňují zejména možnost získání návazné péče zahrnující například bydlení. V Kroměříži

tuto službu zprostředkovává zařízení sociální rehabilitace „Zahrada“, které je určené pro klienty s psychotickým onemocněním.

Obrázek 7: Budova Sociální rehabilitace "Zahrada"Během celého pobytu klienti mají denně možnost vycházek v rámci areálu a v odpoledních hodinách, po skončení povinných programů, možnost vycházek do města. Mohou využít různé aspekty vyžití, které město Kroměříž nabízí: kulturní (historické památky), umělecké (výstavy), estetické (květná a podzámecká zahrada), nákupní a jiné.

Délka pobytu jednotlivých pacientů je nejčastěji 1 - 3 měsíce, dle závažnosti stavu. Během tohoto období usilujeme o to, aby klienti

 • dokázali co nejlépe porozumět tomu, co se stalo
 • v co nevětší míře zvládali oddělit zdravé prožívání od nemocného
 • měli kritický náhled na nemoc a osvojili si dovednost rozpoznání varovných příznaků
 • byli schopni lépe rozvíjet svůj potenciál
 • posílili komunikační schopnosti a schopnost účelně plánovat činnosti
 • získali důvěru k odbornému personálu a léčbě

 

V obecné rovině se snažíme pomoci klientům

 • utvořit si reálnou představu o své budoucnosti (hmotné zabezpečení, pracovní zařazení, bydlení, trávení volného času, atd.)
 • motivovat je pro využití další návazné péče

Propuštění pacienta do domácího prostředí je vždy především otázkou vzájemné domluvy (v některých případech se snažíme nalézt oboustranný kompromis). Naše snaha je, v rámci maximálních možností vytvoření rovnoprávného vztahu s našimi klienty. Velkým přáním celého týmu je především napomoci jim, aby navzdory problémům, které psychotické onemocnění mnohdy přináší, byli schopni co nejlépe zvládat nároky běžného života po ukončení léčby.

 

Terapeutický tým oddělení 18A

Obrázek 8: Terapeutický tým odd. 18 AUvědomujeme si, že úspěch léčby našich klientů se do velké míry odvíjí od schopnosti dobré týmové spolupráce všech pracovníků a účelného sladění jednotlivých činností i v rámci oddělení. Personál se snaží pacientům v co největší míře vytvořit domácí prostředí.

Snažíme se poskytovat komplexní péči nejen odbornou, ale být jim oporou a dle možností poskytovat pomoc a podporu šitou přímo na míru. Konkrétní pilíře, které nám k tomu pomáhají, jsou:

 

 • pěstování dobré a vlídné atmosféry na oddělení
 • sestavení pacientské samosprávy a vedení klientů k aktivní spoluúčasti na chodu oddělení a léčbě
 • vyvážené rozdělení zodpovědnosti – snažíme se, aby si klienti uvědomili a převzali osobní zodpovědnost za některé aspekty léčby, ale i života. Při rozhodování je vedeme k vnímání dlouhodobých důsledků, jak pozitivních, tak i negativních.
 • koedukace – společná hospitalizace mužů a žen se nám z dlouhodobého hlediska velmi osvědčila. Kladně působí na chování, úpravu zevnějšku, atmosféru na oddělení i na soudržnost kolektivu. Zároveň je to jeden z prvků, kterým se snažíme přiblížit přirozenému prostředí v běžném životě naších klientů.
 • budování „rovného přístupu“ – léčba je založená na vzájemné diskusi a hledání konsensu, nebo alespoň kompromisu pro obě strany přijatelného. Členové pracovního kolektivu berou ohled na rozdílné názory a pečlivě zvažují jejich požadavky např. ohledně léčby, nebo propuštění.
 • terapeutické plány - jsou nedílnou součástí skupinového plánování, v současnosti probíhá jejich inovace a příprava diagnostických nástrojů
 • pečlivé vybírání vhodných pracovníků do svého týmu – ne každý se hodí pro práci s psychicky nemocnými lidmi. Vlastnosti, které jsou od členů terapeutického týmu na našem oddělení požadovány, jsou: pozitivní vztah k psychicky nemocným lidem, trpělivost, laskavost, tolerance, schopnost zvládání psychické zátěže, přizpůsobivost, zkušenosti, osobnostní zralost a jistá životní moudrost. Nezbytná je odborná erudice, invence a schopnost rychlého a pružného reagování.

 

Struktura psychoterapeutického týmu:

 • Primář oddělení - atestace z psychiatrie
 • 1 psychiatr - atestace z psychiatrie
 • 1 psycholog – kvalifikace: atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii, psychoterapeutický výcvik
 • 8 zdravotních sester, 2 ošetřovatelky
 • 1 sociální pracovnice

 

Sociální rehabilitace:

směřuje k uzdravení toho, co nefunguje dobře mezi člověkem a jeho okolím. Cílem sociální rehabilitace je zvýšení schopnosti odolávat stresům a různé zátěži, kterou život přináší.

Nejčastěji se jedná o posílení komunikačních a sociálních dovedností, získání a udržení pracovních návyků, zvládání pracovního tempa, zamezení nebo alespoň snížení sociální izolace, která se často souběžně s psychotickým onemocněním vyskytuje. Tyto dovednosti se často musí delší dobu nacvičovat, od jednoduchých k těm náročnějším. Cílem je posílení sebevědomí, zvýšení sebedůvěry a sebeúcty, podpora soběstačnosti – jinými slovy podpora silných stránek klientů. To následně může vést k větší nezávislosti klientů v jejich přirozeném prostředí a zvýšení celkové kvality jejich života.

 

Formy sociální rehabilitace na oddělení 18 A

Mezi aktivity, kterým dáváme přednost na našem oddělení, patří následující:

 • Léčebná výchova k soběstačnosti (LVS): třítýdenní program s širokým záběrem praktických činností uplatnitelných v denním životě (např. vaření, vyřizování na úřadech, vyplňování složenek). Pacienti zde získávají praktické návyky potřebné pro běžný život.
 • Pracovní rehabilitace: zahrnuje různé dílny, kde si klienti mohou vybrat činnosti, které je baví, či si je chtějí dělat (pletení, šití, háčkování, tkaní koberců, výroba košíků, navlékání korálků, výroba keramiky, práce s dřevem). Cílem zde může být obyčejná radost z nově osvojených dovedností a nikoli zařazení do práce v této oblasti po návratu z nemocnice. Práce v dílnách podporuje různé dovednosti, jako je schopnost vytrvalosti a cílevědomosti a napomáhá osvojit si denní řád.
 • KLUB pacientů: nabízí možnost setkávání klientů z různých oddělení, sportovní aktivity, možnost zúčastnit se soutěží (turnaje: kuželky, ping-pong), různých besed, edukačních a kulturních programů.
 • Denní stacionář Horizont: nabízí pacientům možnost zpestřit si odpolední vycházku do města činnostmi, které v rámci léčby nejsou k dispozici (např. výuka práce s PC, práce s internetem, angličtina pro začátečníky, přednášky a besedy na zajímavá témata). Návštěva stacionáře je bezplatná a má i motivační funkci - klienti tu mohou docházet po návratu z nemocnice, domů.

Pozitivní dosah sociální rehabilitace se projevuje zejména:

 • ve zvýšení schopnosti pracovního zařazení a s tím úzce souvisí větší schopnost finanční zajištění
 • v zlepšení kvality rodinného a partnerského života
 • v lepší schopnosti zařadit se do veřejného dění, zvládání vyřizování na úřadech, apod.
 • v zlepšení schopnosti efektivně a smysluplně využívat čas, strukturovat si činnosti a rozšiřovat zájmy 

 

TÝDENNÍ PLÁN ODD.18A

PONDĚLÍ

SKUPINA A 10.30-11.30 HOD.

AUTOGENNÍ TRÉNINK 13.30-14.00 HOD.

OSOBNÍ VOLNO 14.00-17.00 HOD.

ÚTERÝ

VELKÁ VIZITA 8.30-10.00 HOD.

PSYCHOGYMNASTIKA 10.45-11.30 HOD.

ARTETERAPIE /ATELIÉR PÍ. RUDOLFOVÁ/ 12.30-13.30 HOD

JÓGOVÉ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ 14.00-15.00 HOD.

OSOBNÍ VOLNO 14.00-17.00 HOD.

STŘEDA

SKUPINA B 10.30-11.30 HOD.

AUTOGENNÍ TRÉNINK 13.30-14.00 HOD.

OSOBNÍ VOLNO 14.00-17.00 HOD.

ČTVRTEK

SKUPINA A 10.30-11.30 HOD.

JÓGOVÉ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ 14.00-15.00 HOD.

OSOBNÍ VOLNO 14.00-17.00 HOD.

PÁTEK

ODJEZD NA PROPUSTKY

AUTOGENNÍ TRÉNINK 13.30-14.00 HOD.

OSOBNÍ VOLNO 14.00-17.00 HOD.

REŽIM DNE ODD. 18A

 

6.00 BUDÍČEK

 

6.15 OSOBNÍ HYGIENA

 

6.45 ROZCVIČKA

 

7.15 KOMUNITA S LÉKAŘEM A PSYCHOLOGEM

 

7.30 SNÍDANĚ

 

7.45 LÉKY

 

8.00-10.00 ČINNOSTNÍ TERAPIE

 

10.30-11-30 SKUPINOVÁ TERAPIE

 

11.30-12.00 OBĚD, LÉKY

 

14.00-17.00 OSOBNÍ VOLNO

 

17.00-18.00 KULTURNÍ TERAPIE

 

18.00 VEČEŘE

 

18.00-19.00 OSOBNÍ HYGIENA

 

19.00-20.00 KLID ODDĚLENÍ

 

20.00 LÉKY

 

21.00 VEČERKA

 

21.00 VEČERK

 

PŘEHLED AKTIVIT ODDĚLENÍ

Komunita: 1x denně

Lékařská vizita: 2x týdně  -  PO, ČT 10:00 hod.

Primářská vizita: 1x týdně  -  ÚT  9:30 hod.

Skupinová terapie: 3x týdně - PO, ST, ČT 10:30 hod.

Jógové a relaxační cvičení: 2x týdně - ÚT , ČT, 13:00 h

Kulturní terapie: 5x týdně - PO, ÚT, ČT, PÁ, 17.00 hod

Pracovní terapie: denně (kromě SO a NE)   

LVS: denně (kromě SO a NE)   

Klub pacientů: denně (kromě SO a NE)   

Osobní volno: denně v odpoledních hodinách

Propustka: 1x za 2 týdny (PÁ, SO, NE), lze udělat výjimku

 

Spolupráce s rodinou 

Práce s rodinou v rámci oddělení probíhá spíše jen na individuální úrovni. S příbuznými se scházíme obvykle, když sami vysloví toto přání. Důvodem setkání nejčastěji bývá jejich naléhavá potřeba zorientovat se v situaci, ve které se, mnohdy naprosto nečekaně, ocitli. Nejednou potřebují sami psychickou pomoc a podporu, pochopení projevů onemocnění jejich blízkého, poskytnutí základních informací a nastínění konstruktivních řešení a možností do budoucna.

S rodinnými příslušníky pracujeme individuálně i v případě, když o tuto pomoc projeví zájem naši klienti. Příbuzným poskytujeme potřebné informace, emoční podporu a různé edukační materiály, související s onemocněním jejich blízkého.

V některých případech může vzejít návrh na setkání s rodinou ze strany personálu. Je to obvykle, když setkání vnímáme jako přínosné pro pacienta (např. potřebujeme získat víc informací o pacientovi, rodinu zapojit do větší spolupráce). Zde záleží na stanovisku rodiny, ale také je důležité přání našich klientů, které akceptujeme. O zdravotním stavu klientů podávají informace příbuzným primář oddělení a ošetřující lékař. Osobní údaje jsou vždy poskytovány se souhlasem klienta.

V širším rámci, v rámci celé psychiatrické nemocnice, se s rodinami klientů pracuje prostřednictvím edukačního programu „PREDUKA“ (edukační program pro nemocné s psychózou a jejich blízké). Program probíhá jednou měsíčně a je zaměřený na porozumění psychotickým onemocněním. Je to jednodenní akce, obvykle trvá od 9.00-15.00 hod. a je určena pro klienty a příbuzné všech oddělení psychiatrické nemocnice. Zúčastnit se mohou i klienti již propuštění z PN KM.

Obrázek 9: KLUB pacientůPREDUKA probíhá v Klubu pacientů a vedou ho vyškolení psychologové z Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Pacienti i příbuzní mají možnost vyslechnout přednášku, vznést různé dotazy a prostudovat si řadu edukačních materiálů. Součástí je možnost získání většího přehledu, seznámení s lidmi, kteří se potýkají s podobným problémem, získání kontaktů na zařízení, která poskytují následnou péči, či získání kartičky první pomoci, s důležitými telefonními čísly (např. na krizovou pomoc). Nemocný totiž netrpí sám. Četné nároky jsou kladeny rovněž na jeho nejbližší rodinu a blízké okolí. Pro rodinu, kde některému z členů bylo diagnostikováno psychotické onemocnění, je velmi důležité mít co nejvíce informací nejen o samotném onemocnění, ale i o možnostech předcházení jeho návratu a účinné pomoci v případě zhoršení stavu. Když je do léčby zainteresovaná celá rodina a zároveň všichni mají jednotný postoj k otázkám onemocnění a pomoci, je to velká výhoda pro všechny. Na základě toho nejbližší rodinní příslušníci pak obvykle dokážou včas příznaky rozpoznat, na změny související s návratem onemocnění upozornit, nemocného podpořit a pomoci mu učinit potřebná opatření pro zlepšení stavu.

 

Peer aktivity a peer pracovníci

Možnost peer aktivit a peer pracovníků v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži v současnosti není využívaná. Lze o ní však uvažovat do budoucna, zejména v souvislosti se zaváděním nových prvků do psychiatrické péče. Na implementaci se velkou mírou podílí projekt „Systém Ucelené Psychiatrické Rehabilitace“ (S. U. P. R.), jehož součástí je i oddělení 18A. Věříme, že se nám tímto ještě více podaří zkvalitnit život našich klientů nejen v době léčebného pobytu na oddělení, ale i po návratu do běžného života.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (4.5 + 43.4) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru