Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN Marianny Oranžské, Bílá Voda

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda

V Psychiatrické nemocnici Marianiny Oranžské (PNMO) v Bílé Vodě vznikl nový projekt péče o chronicky duševně nemocné zaměřený na moderní léčebné metody a přístupy napomáhající k úzdravě v oblasti psychiatrie. Budova i zámecký park prošly rekonstrukcí a všichni usilují o vytvoření domácí atmosféry pro příjemnější pobyt.

Nemocnice je nyní pojmenována po nizozemské princezně Marianně Oranžské, která byla pruskou princeznou. Vzhledem k jejímu pohnutému osudu ji lze považovat za symbol liberálního a lidského přístupu. Ten uplatňujeme i v současnosti, nemocnice je určena pro poměrně nízký počet klientů a je rozdělena do šesti malých oddělení. V tomto roce jsme se nejvíce zaměřili na vybudování nového prostoru pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Využili jsme příležitosti financování z Norských fondů 2009 - 2014, které podpořily v rámci programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví s číslem CZ11 projekt s názvem Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PNMO.

Cílem je vybudování samostatného oddělení pro duševně nemocné, které využívá metody terapeutické komunity s důrazem na psychosociální rehabilitaci. V další rovině je projekt zaměřen na propojení sítě zdravotnických a sociálních služeb v regionu Jesenicko. Metoda přispívá ke zkvalitnění programu tak, aby jej co nejvíce klientů dokončilo, aby byl propojený s programy partnerských organizací a usnadňoval vstup klienta do návazné péče a zvyšoval jeho udržení v síti služeb. Chceme dosáhnout toho, aby se snížil počet opakovaných hospitalizací díky zhoršenému duševnímu, zdravotnímu a sociálnímu stavu klienta mimo prostory nemocnice z důvodů nízké sociální a rehabilitační podpory.

Metoda terapeutické komunity je zaměřena na vlastní skupinové budování léčebného prostředí, sociální učení, psychoterapii, edukaci, zvyšování kompetencí, podporuje osobní dovednosti, soběstačnost, využívání vlastních zdrojů a sebemotivaci. Vede klienta ke zodpovědnému rozhodovaní a mírnění dopadů nemoci na osobní život, motivuje ho a připravuje na využívání následné péče v sociálních službách jako prevenci recidivy onemocnění a zároveň podporuje vlastní účast na zvýšení kvality života.

Program je určen pro 17 klientů, tak aby mohly fungovat principy malé terapeutické skupiny "rodinného typu". Pro klienty je tak usnadněn adaptační proces, mají vyšší možnost vytváření vztahů, mají zodpovědnost za chod skupiny a přispívají k růstu kvality vzájemného soužití. Oceňovaná je možnost samostatně i organizovaně opouštět prostory nemocnice a učit se účelně řídit kvalitu svého života. Profesionální pracovní tým byl rozšířen o odpovídající počet personálu což zkvalitnilo individuální přístup ke klientovi. Uplatňovány jsou léčebné faktory metody terapeutické komunity – rodinné prostředí, ucelená filozofie, terapeutická struktura, rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií, sociální učení za pomoci sociální interakce, možnost zvládání krizí, terapeutický účinek všech aktivit běžného života, odpovědnosti klienta za své chování, zvyšování sebevědomí díky úspěchům, zvnitřnění pozitivního systému hodnot, zvládání konfrontace.

Terapeutický program je rozčleněn do třech fází (adaptační, růstová a separační), součástí jsou aktivity s partnerskými organizacemi mimo nemocnici. Denní program obsahuje skupinová setkání, léčebné zdravotnické aktivity, spolupráci s lékařem, individuální a skupinovou psychoterapii, socioterapii, pracovní terapii, plnění komunitních funkcí, nácviky sociálních dovedností, edukaci, sebepéči, svépomocné aktivity, účelné využívání volného času, práci s osobním plánováním, práci s finančním deníkem, motivační složku. Pro klienty, kteří mají mimo chronického duševního onemocnění ještě problém s užíváním návykových látek je do programu zařazena terapie cílená na závislostní chování.

V rámci tvorby regionální sítě služeb pro chronicky duševně nemocné má práce s klienty dvě úrovně. V rovině profesionální spolupráce je díky projektu možné pravidelné setkávání zástupců spolupracujících organizací s možností vytváření koncepčních strategií a případové práce. V rovině práce s klienty projekt umožnil propojení aktivit jednotlivých pracovišť již v době pobytu klienta v psychiatrické nemocnici, což snižuje obavy z budoucnosti a zvyšuje motivaci k využívání následné péče. Celkové zdraví a duševní pohoda bývají považovány za jednu z nejvyšších životních hodnot. Doufáme, že neustálé zkvalitňování služeb v této oblasti nekončí a budeme moci v modernizaci psychiatrické péče pokračovat.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (4.0 + 2.1) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru