Nacházíte se zde: Úvod » Psychiatrické nemocnice » PN v Dobřanech

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Základní informace o nemocnici

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem. Organizace je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením a zabezpečuje především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Nemocnice sestává z 15 primariátů, celkový počet všech oddělení je 28, diferencování péče je tak zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (příjmová oddělení, psychoterapeutická oddělení, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, oddělení pro léčbu závislostí, oddělení somatické pro psychicky léčené pacienty - neurologické, plicní, interní, a další).K dalším činnostem organizace patří také výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování.

 

Představení oddělení, které je zapojeno do S.U.P.R.

Oddělení č. 9 je lůžkové mužské otevřené oddělení pro doléčování psychotických poruch s 53 lůžky. Je zaměřeno na léčbu komplikovaných pacientů s přetrvávající psychopatologií a na to navazující sociální problematikou, diagnostický okruh a doba hospitalizace nejsou dané. Většina pacientů na tomto oddělení je schopna vykonávat zpravidla některé z činností bez asistence, avšak i přesto je u většiny pacientů malá naděje na zlepšení jejich fungování. Pravděpodobnost, že by pacienti byli schopni fungovat v nezávislejších ubytovacích zařízeních, je bohužel též velmi nízká. Každý pacient zde má přiděleného pracovníka (sestru, ošetřovatele, tj. osobu, která je jmenovaná péčí o konkrétního pacienta), se kterým se setkává vícekrát do týdne. Systematická psychoedukace zde na oddělení neprobíhá, ale v rámci psychoterapeutických podpůrných skupin s psychologem jsou některá sezení věnována edukaci o onemocnění. Kromě farmakoterapie jsou užívány všechny dostupné formy psychiatrické rehabilitace (ergoterapie, arteterapie, komunity, skupinová psychoterapie). Co se týče skupinové psychoterapie, ta nabývá charakteru podpůrného rázu – probíhají dvě skupiny týdně pod vedením psychologa, v každé ze dvou skupin je kolem 8 různých pacientů. Pacienti se účastní také kognitivního tréninku, mají dvě skupiny týdně pod vedením terapeuta, v každé je opět kolem 8 pacientů. Pacienti mají také možnost využít individuální psychoterapie, kterou vede psycholog, vzhledem k nedostatku časového prostoru je však psycholog schopen pojmout max. 5lidí za týden (terapie pak probíhá především s těmi, kteří nechodí na skupinu nebo jsou to noví pacienti, náplní pak bývá podpůrná práce, popř. edukace.). Dvakrát v týdnu vede psycholog také tzv. komunitu všech pacientů, zde je prostor pro řešení záležitostí týkající se chodu oddělení a jiných formálních záležitostí, ale komunita má i svou neformální část, kde probírají různá témata formou diskuzí, sdílením zkušeností, např. volnočasové aktivity apod. Pro zlepšení zdravého životního stylu pacientů se na oddělení konají různé semináře, přednášky, stravovací komise řeší připomínky pacientů k sestavě jídelníčku.

Pacienti oddělení mají možnost hovořit s dobrovolníky z jiných organizací, a to konkrétně ze sdružení Ledovec a Fokus, které mohou tvořit návaznost mezi lůžkovou a ambulantní péčí, nabízí také chráněné bydlení. Odd. spolupracuje s neziskovými organizacemi Ledovec, Fokus, Vida, Člověk v tísni. První dvě navštěvují odd. pravidelně jednou za měsíc s nabídkou svých služeb (poradenstní, soc. rehabilitace, chráněné bydlení, denní stacionář). Ostatní organizace jsou kontaktovány dle potřeby.

Co se týče rodiny nemocného, ta je zapojena do procesu terapie v případě zájmu rodiny. Pak je možná edukace s psycholožkou a pohovor je domlouván dle individuálních potřeb.V těchto případechsezení probíhá zejména edukační formou (informace o povaze onemocnění, rizicích relapsu), jsou předány informační brožury, případně kontakt na následnou péči. Nedílnou součástí je také pohovor nad rodinnou situací, dalším fungování pacienta, sociální zázemí. Sezení s rodinou může nabývat také intervenčního či podpůrného charakteru (řešení příčin aktuálních potíží, konfliktu, komunikačních bariér). Sezení s rodinou často bývají za účasti pacienta.

Toto oddělení je zapojeno v projektu S.U.P.R. Pracuje se na úpravě režimu oddělení. Režim oddělení následné péče by měl v optimálním případě vypadat asi takto –pacienta přeloženého z akutního oddělení (tj. zaléčeného z akutní fáze nemoci) se ujímá terapeutický tým – lékař oddělení následné péče vyhotoví ve spolupráci s psychologem a terapeuty rehabilitační plán, poté co zmapuje a vyhodnotí funkční schopnosti pacienta. K tomu využije dotazníky či jiné pomůcky (v ideálním případě SW program). Pacient se zapojí do režimové léčby s postupně se navyšující zátěží, záhy začne trénovat sociální dovednosti, posilovat soběstačnost. Paralelně naváže spolupráci s pacientem sociální pracovnice oddělení. Celý tým bude průběžně vyhodnocovat pokroky pacienty, aby mohl směrovat spolupráci na organizace/centra již mimo zdravotnické zařízení, která budou přebírat pacienta do péče po dimisi. Zároveň je také zájmem oddělení zajistit pacientům více soukromí, vybudovat menší pokoje, zároveň přijmout více terapeutů, aby se mohl zpravidelnit program, aby pacienti nebyli odkázáni na vlastní iniciativu v docházce na centrální terapii, aby se aktivity mohly rozšířit na sociálně praktický nácvik (kuchyňka na oddělení, nácvik nákupů apod.).

 

Nové rehabilitační oddělení – Realizace projektu

V PNvD je realizován také projekt na zprovoznění zcela nového rehabilitačního oddělení. Na základě záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace byly Psychiatrické nemocnici v Dobřanech přiděleny finanční prostředky z finančního mechanismu Norské fondy 2009-2014 (jedná se o poskytnutí dotace č. j. 18990/2015/EF ze dne 30. 4. 2015).Realizace projektu byla zahájena stavební rekonstrukcí a modernizací oddělení č. 23 v červnu 2015. Rekonstrukcí tak vznikne nové rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) s kapacitou min. 27 lůžek. Po ukončení stavebních prací a vybavení objektu příslušným vybavením a mobiliářem bude projekt ukončen nejpozději v dubnu 2016. Cílem projektu je inovace zdravotní péče, zkrácení doby nutného léčení na lůžku, návrat pacienta do mimonemocniční péče, domů nebo do komunitní péče. Jde tedy o vytvoření nového rehabilitačního oddělení, které novým, intenzivním způsobem práce připraví pacienty na zvládnutí samostatného života v komunitě a zvýší šanci těchto nemocných na dlouhodobé udržení v běžném mimonemocničním prostředí. Zároveň do značné míry předejde potřebě rehospitalizace. Cílovou skupinu tvoří dlouhodobě psychiatricky nemocní pacienti (dlouhodobá a následná péče).

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

 

Máte dotaz či potřebujete informaci?

Sečtěte a zaokrouhlete (44.5 + 25.4) *

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
IČ: 00064220, DIČ: CZ00064220
Datová schránka: vkthpk3

Kontaktní údaje
Tel.: +420 284 016 111
Fax: +420 284 016 595
www.bohnice.cz

 
Nahoru